Såvarer - unntak sorter Romania

Kommisjonsvedtak 2007/69/EF av 18. desember 2006 om tillatelse for Romania til å utsette anvendelse av visse bestemmelser i rådsdirektiv 2002/53/EF når det gjelder omsetning av frø av visse sorter av arter til jordbruksformål ...

Commission Decision 2007/69/EC of 18 December 2006 authorising Romania to postpone the application of certain provisions of Council Directive 2002/53/EC with regard to the marketing of seed of certain varieties of agricultural plant species ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.08.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter at Romania gis anledning til i tre år fra tiltredelesdatoen til EU å ikke gjennomføre alle bestemmelser i rådsdirektiv 2002/53/EF om felles sortsliste for arter av fôrvekster, såkorn, olje- og fibervekster, bete og poteter. Overgangsperioden vil gjøre det mulig for Romania i denne perioden å markedsføre visse sorter som er spesifisert i rettsaktens vedlegg. Dette er sorter som står på nasjonal sortsliste i Romania i dag, men som ikke står på felles sortsliste i EU. Sortene skal kun kunne markedsføres i Romania. 

Merknader

Aktuelt regelverk på området er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge, og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Høring hos næringen har vært ansett som overflødig da rettsakten ikke får betydning for norske forhold.

Vurdering

Som nevnt er rettsakten uten betydning for Norge, og den får dermed heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet.

Rettsakten er relevant og akspetabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/69/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/53/EF
Celexnr.: 32007D0069

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2007
Frist returnering standardskjema: 01.04.2007
Dato returnert standardskjema: 01.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen