Vet - embryoinnsamlingsgrupper

Kommisjonsvedtak 2007/422/EF av 18. juni 2007 som endrer vedtak 92/452 når det gjelder visse embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i Argentina, Australia og Amerikas forente stater...

Commission Decision 92/422/EC of 18 June 2007 amending Decision 92/452/EEC as regards certain embryo collection and production teams in Argentina, Australia and the United States of America...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 31.08.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trådte i kraft i EU den 21. juni 2007.

Rettsakten er gjennomført ved at det den 31. august 2007 ble sendt melding til grensekontrollstasjonene om endring i listen over godkjente embryoinnsamlings- og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen i vedtak 92/452/EF over godkjente embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater. Endringene går ut på at:

1) 5 embryoinnsamlingsgrupper i Argentina fjernes fra listen mens 21 nye føyes til,

2) 8 embryoinnsamlingsgrupper i Australia fjernes fra listen, og

3) 4 nye embryoinnsamlingsgrupper i USA føyes til på listen, mens navn/adresseopplysningene 3 andre grupper oppdateres.

Merknader 

Rettsakten krever ikke regelverksendring, men det må sendes melding om endringene til grensekontrollstasjonene.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/422/EF
Celexnr.: 32007D0422

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.08.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker