Vet - embryoinnsamlingsgrupper

Kommisjonsvedtak 2007/558/EF av 2. august 2007 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i Amerikas forente stater...

Commission Decision 2007/558/EC of 2 August 2007 amending Decision 92/452/EEC as regards certain embryo collection and production teams in the United States of America...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 31.08.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trer i kraft i EU den 1. oktober 2007.

Rettsakten er gjennomført ved at det den 31.08.2007 ble sendt melding til grensekontrollstasjonene om at listen over godkjente embryoinnsamlings- og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater endres fra 1. oktober 2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen i vedtak 92/452/EF over godkjente embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater. Endringene gjelder embryoinnsamlingsgrupper i USA og går ut på at en gruppe får nytt godkjenningsnummer, en annen gruppe får ny adresse og 2 nye grupper føyes til på listen.

Merknader

Rettsakten krever ikke regelverksendring, men det må sendes melding om endringene til grensekontrollstasjonene.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/558/EF
Celexnr.: 32007D0558

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker