Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - frihet smittsom storfeleukose

Kommisjonsvedtak 2007/559/EF av 2. august 2007 om endring av vedtak 2003/467/EF når det gjelder erklæring om at visse regioner i Polen er offisielt fri for smittsom storfeleukose...

Commission Decision 2007/559/EC of 2 August 2007 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain administrative regions of Poland are officially free of enzootic bovine leukosis...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.08.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.09.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer lister over regioner i Polen hvor besetninger er erklært fri for smittsom storfeleukose (EBL). Polen får tilføyet ytterligere regioner når det gjelder frihet for storfeleukose. Vedlegg III til vedtak 2003/467/EF blir endret i henhold til vedlegget i gjeldende rettsakt. Vedtak 2003/467/EF er en del av EØS-avtalen (jf EØS-komiteens beslutning nr. 93/2004 av 9. juli 2004).  

Merknader

Rettsakten krever ikke endring i norsk regelverk. Land/regionlistene i EØS er, i tråd med den implementering som ble gjennomført og vedtatt i 1995, ikke tatt med i forskriftene. Dette prinsippet har vært gjennomgående for alle dyresykdommer i EØS som gir rett til fristatus eller tilleggsgarantier.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/559/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/467/EF
Celexnr.: 32007D0559

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.08.2007
Frist returnering standardskjema: 02.10.2007
Dato returnert standardskjema: 26.09.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 040/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 25.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen