Vet - identitesmerker småfe Bulgaria

Kommisjonsvedtak 2007/136/EF av 23. februar 2007 om oversgangsordninger for systemet for identifisering og registrering av småfe i Bulgaria, i overenstemmelse med rådsforordning (EF) nr 21/2004...

Commission Decision 2007/136/EC of 23 February 2007 laying down transitional measures for the system for the identification and registration of ovine and caprine animals in Bulgaria, as provided for in Council Regulation (EC) No 21/2004 (notified under document number C(2007) 533) (1) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.08.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder overgangsordninger for systemet for identifisering og registrering av småfe i Bulgaria, i overenstemmelse med rådsforordning (EF) nr 21/2004. Rettsakten tillater Bulgaria å identifisere småfe med kun et nasjonalt øremerke innen en periode på ni måneder etter fødsel, men uansett før dyrene forlater dyreholdet. Alle småfe som er gjenstand for samhandel innenfor felleskapet eller eksport til tredjeland, skal likevel identifiseres i henhold til rådsforordning (EF) nr 21/2004. Transportdokumentet som følger småfe ved forflytning, skal inneholde de individuelle kodene som er beskrevet i rettsaktens artikkel 2 og 3.

Denne rettsakten er gjeldende fra 1. januar 2007 til 31. desember 2007.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring av norsk regelverk.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/136/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0136

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2007
Frist returnering standardskjema: 01.04.2007
Dato returnert standardskjema: 01.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen