Vet-overgangsordning melk og kjøtt- Bulgaria

Kommisjonsvedtak 2007/398/EF av 11. juni 2007 som endrer kommisjonsvedtak 2007/31/EF av 22. desember 2006 om overgangsordninger som gjelder forsendelse av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk, som omfattes av Europaparlaments og Rådsforordning (EF) nr. 853/2004, fra Bulgaria til andre medl...

Commission Decision 2007/398/EC of 11 June 2007 amending Decision 2007/31/EC laying down transitional measures as regards the dispatch of certain products of the meat and milk sectors covered by Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council from Bulgaria to other Membe...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.08.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2007/31/EF som fastsetter overgangsregler for Bulgaria som skal gjelde fram til 31.12.2007. På bakgrunn av inspeksjoner utført av FVO er det avdekket at Rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 ikke er fulgt i alle virksomheter i landet. Samtidig har det også blitt avdekket svakheter på det eksisterende sporbarhetssystemet for kjøtt og melk i Bulgaria. Kommisjonsvedtak 2007/31/EF gjelder kjøtt fra klauv- og hovdyr, fjørfe, oppdrettsvilt, frittlevende vilt, hakket kjøtt, kjøttprodukter og rå melk/meieriprodukter. Det er forbudt å sende slike produkter til andre medlemsstater fra Bulgaria.

Det er likevel åpnet adgang for produkter til EØS området, dersom virksomheten står på rettsaktens vedlagte liste. I tillegg til å stå på listen skal produktet være merket med et EF identifikasjonsmerke og vedlagt skal følge attest fra kompetent myndighet i Bulgaria om at produktet er produsert i overenstemmelse med kommisjonsbeslutning 2007/31/EF.

FVO gjennomførte den 12.-23. mars 2007 et nytt besøk i Bulgaria for å vurdere situasjonen. 

På bakgrunn av inspeksjonen og garantier fra de veterinære myndigheter i Bulgaria endres listen over virksomheter som har tillatelse til å sende produkter fra Bulgaria til andre medlemsstater.

Grunnen til at listen endres skyldes at de aktuelle virksomhetene nå oppfyller kravene til EUs regelverk om sporbarhet og hygiene.   

Merknader
Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk regelverk. Rettsakten antas ikke å ha administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader/ høringsuttalelser

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

 

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/398/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0398

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.06.2007
Frist returnering standardskjema: 31.07.2007
Dato returnert standardskjema: 16.08.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 150/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker