Vitaminer og mineraler - maks.grenser i mat

Forordning som fastsetter maksimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i mat...

Regulation setting maximum permitted levels of vitamins and minerals added to food...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.08.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Kommisjonens forslag til forordning som fastsetter maksimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i mat skulle i henhold til berikingsforordningen ha foreligget fra EU-kommisjonen innen 19. januar 2009. Arbeidet med å utarbeide forslaget er svært forsinket, og har ligget i "stand-by" i lang tid pga ressursmangel i kommisjonen. Kommisjonen har per april 2011 ikke informasjon om når arbeidet vil starte igjen. Flere medlemsland har etterlyst at arbeidet starter så raskt som mulig.

Kommisjonen sendte i juni 2006 et diskusjonsnotat om fastsetting av maksimums- og minimumsgrenser for vitaminer og mineraler i næringsmidler, på åpen høring. Mattilsynet sendte innspill til dette basert på en uttalelse fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) (se vedlagt lenke).

Det er etablert en arbeidsgruppe i EU-kommisjonen (EU-kommisjonens arbeidsgruppe for kosttilskudd og tilsetning av vitaminer og mineraler og visse andre stoffer til mat). Arbeidsgruppen har startet arbeidet med å utarbeide forslag til forordning om maksimums- og minimumsgrenser, men som nevnt over har arbeidet ligget på vent i lengre tid.  

Rammeforordningen om tilsetting av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (1925/2006) er implementert i Norge. Inntil det fastsettes felles maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler i mat, videreføres den nasjonale godkjenningsordningen for tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler.

I henhold til forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsetning av vitaminer og mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (forordningen er på høring med frist 14. april 2008), artikkel 6, skal det fastsettes maksimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i mat.

Ved fastsettelsen av maksimumsgrenser skal følgende kriterier legges til grunn; øvre trygge grenser (UL), inntak fra kosten, samt referanseinntaket for populasjonen (jf. art. 6). EFSA/SCF har vurdert alle vitaminene og mineralene som er angitt i forordningens vedlegg 1, og har i tillegg vurdert nikkel, tinn, bor, vanadium og silisium.

Vurdering

Felles maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler i mat kan tenkes å bli høyere enn de eksisterende i Norge. Norge praktiserer et høyt beskyttelsesnivå for tilsetning av vitaminer og mineraler til kosttilskudd og mat, og vil i arbeidet i kommisjonens arbeidsgruppe jobbe for et akseptabelt beskyttelsesnivå i det nye regelverket.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1925/2006

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen