Økologi - fôr fra arealer i første karensår

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1319/2007 av 9. november 2007 om endringer av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2092/1991 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler...

Commission Regulation (EC) No 1319/2007 amending Annex I to Council Regulation (EEC) 2092/1991 on organic production of agricultural products and indications reffering thereto on agricultural products and foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.12.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.01.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innholdet:
Rettsakten endrer reglene for bruk av fôr i økologisk husdyrhold. Det åpnes for at det kan benyttes en andel fôr fra arelaer i første karensår, dvs. arealer som har begynt på det første av to års omlegging til økologisk produksjon. Rettsakten medfører at opp til 20 % av fôret på årsbasis kan være beitet eller høstet fra arealer i første omleggingsår, forutsatt at det er arealer med eng eller andre flerårige vekster. Det forutsettes videre at arealene eies eller leies av driftsenheten, og at arealene ikke har vært drevet økologisk i løpet av de siste fem årene. Brukes det fôr fra arealer i første karensår, vil andelen fôr tillatt brukt fra arealer i andre karensår bli redusert med tilsvarende mengde.

Bakgrunnen for endringen er å gjøre det lettere å legge om arealer som kun egner seg til dyrking av eng. Endringen er også ment å lette situasjonen med mangel på økologisk fôr i Europa. 

Merknader:
Rettsakten krever endring i forskrift av 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften).

Rettsakten antas å være positiv for produsenter som legger om nye arealer til økologisk drift, og forventes ikke å ha økonomiske konsekvenser av stor betydning. Rettsakten vil heller ikke få noen administrative konsekvenser.    

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser:
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse - og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Forslaget til endring av regelverket har blitt diskutert med Debio, som medlemsorganisasjon representerer diverse aktører på økologiområdet. Tilbakemeldingen var positiv, selv om man er skeptisk til at regelverket for bruk av fôr til økologiske husdyr blir enda mer komplisert.

Vurdering

Norske myndigheter er positive til å åpne for bruk av en andel fôr fra arealer i første karensår, og har støttet forslaget til endring. Imidlertid  har vi imidlertid samtidig uttrykt skepsis til at formuleringen kompliserer regelverket for bruk av fôr i økologisk husdyrhold ytterligere. For en del produsenter har det vært et problem å legge om arelaer som bare egner seg for dyrking av grovfôr, da avlingen ikke har kunnet brukes som fôr til egne økologiske dyr, og det heller ikke eksisterer noe marked for å selge grovfôr. Endringen vil falle ut til fordel for produsenter som skal legge om nye arelaer til økologisk produksjon, men gjør det allerde svært kompliserte regelverket på området enda vanskeligere å formidle og forstå.   

Sverige har vært svært negative til endringen fordi de mener rettsakten er stikk i strid med målsetningen om å gjøre regelverket mindre detaljert og enklere å forstå. Sverige avstod av den grunn fra å stemme i saken. De har fått en del støtte for synspunktet, blant annet fra Kommisjonen som er enig i at endringen ikke er i tråd med målsetningene.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2007)1319
Rettsaktnr.: 1319/2007
Basis rettsaktnr.: 2092/1991
Celexnr.: 32007R1319

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2007
Frist returnering standardskjema: 24.12.2007
Dato returnert standardskjema: 04.02.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 045/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen