Vet - TSE

Kommisjonsvedtak 2007/667 av 15. oktober 2007 som tillater bruk av risikostorfe i Tyskland til slutten av deres produktive liv etter offisiell påvisning av BSE...

Commission Decision 2007/667/EC of 15 October 2007 authorising the use of at risk bovine animals until the end of their productive lives in Germany following official confirmation of the presence of BSE ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.12.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.01.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komitébeslutning 95/2008 med art. 103 forbehold fra Island. Rettsakten vil tre i kraft i EØS-avtalen 1. mai 2010. Rettsakten er rettet mot Tyskland og medfører ingen endring i norsk regelverk.

Sammendrag av innholdet

Rettsakten retter seg mot Tyskland.

Rettsakten gir Tyskland tillatelse til å bruke risikostorfe i Tyskland til slutten av deres produktive liv etter offisiell påvisning av BSE. Tyske myndigheter skal sikre at disse dyrene er sporbare i database, at de kun flyttes for destruksjon og ikke sendes til andre EØS-stater eller tredjeland.  

Merknader

Forordning (EF) nr. 999/2001 (TSE-forordningen) art 13 paragraf 1 har krav om at alle dyr bør avlives og destrueres, samt at risikoprodukter destrueres i henhold til forordning (EF) 1774/2002 (biproduktsforordningen) etter at TSE er bekreftet. I henhold til TSE-forordning art 13 paragraf 1 annen underparagraf kan medlemsstater søke om unntak fra denne bestemmelsen slik at storfe likevel kan brukes til slutten av deres produktive liv. Tyskland har fått innvilget en slik søknad i kommisjonsvedtak 2007/667/EF slik at storfe vil kunne brukes til melkeproduksjon også etter offisiell påvisning av BSE. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring i norsk regelverk. Rettsakten retter seg utelukkende mot Tyskland. Rettskaten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/667/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0667

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.10.2007
Frist returnering standardskjema: 30.11.2007
Dato returnert standardskjema: 04.02.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.05.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 095/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.09.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen