Vet- Munn- og klauvsjuke

Kommisjonsvedtak 2007/746/EF av 19. november 2007 som endrer vedtak 2007/554/EF om særskilte beskyttelsestiltak mot munn- og klauvsjuke i Storbritannia (notifisert med nummer K(2007) 5533) ...

Commission Decision 2007/746/EC of 19 November 2007 amending Decision 2007/554/EC concerning certain protection measures against foot-and-mouth disease in the United Kingdom (notified under document number C(2007) 5533) ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 16.12.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 23. november 2007 nr. 1362 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Det forente Kongerike. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av særskilte beskyttelsestiltak i norsk rett jfr. matloven § 23 tredje ledd. 

Sammendrag av innhold 

Rettsakten er utarbeidet som følge av munn- og klauvsjuke i Storbritannia og endrer vedtak 2007/554/EF. Formålet er å hindre spredning av dyresykdommen til andre medlemsstater. Kommisjonsvedtak 2007/554/EF inneholder et forbud mot utførsel av levende klauvdyr og en rekke animalske produkter. Kommisjonsvedtak 2007/746/EF endrer på bakgrunn av den epidemiologiske situasjonen listen over høyrisikoområder i Storbritannia. I disse områdene gjennomføres det en skjerpet overvåking og kontroll mhp. munn- og klauvsjukeviruset. Høy- og lavrisikosonene er listet opp i rettsaktens vedlegg.

De særskilte unntakene fra forbudet for forsendelse av visse animalske produkter av levende klauvdyr opprettholdes. Dette gjelder særskilt for produkter som enten er produsert før handelsrestriksjonene ble innført 15. juli 2007, for produkter som er fremstilt av råvarer som kommer utenfor restriksjonssonen eller for produkter som har gjennomgått en behandling som inaktiverer munn- og klauvsjukeviruset.   


Gyldighetstiden til Kommisjonsvedtak 2007/554/EF forlenges til 31. desember 2007.

Merknader

Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering på Form1 til ESA.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/746/EF
Celexnr.: 32007D0746

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.11.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen