Vet- Munn og klauvsjuke

Kommisjonsvedtak 2007/663/EF av 12. oktober 2007 som endrer vedtak 2007/554/EF om særskilte beskyttelstiltak mot munn- og klauvsjuke i Storbritannia (notifisert med nummer K(2007) 4660) ...

Commission Decision 2007/663/EC of 12 October 2007 amending Decision 2007/554/EC concerning certain protection measures against foot-and-mouth disease in the United Kingdom (notified under document number C(2007) 4660) ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 12.12.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 15 oktober 2007 nr.1160 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Det forente kongerike. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av særskilte beskyttelsestiltak i norsk rett jfr. matloven § 23 tredje ledd. 

Sammendrag av innhold 

Rettsakten er utarbeidet som følge av munn- og klauvsjuke i Storbritannia og endrer vedtak 2007/554/EF. Formålet er å hindre spredning av dyresykdommen til andre medlemsstater. Kommisjonsvedtak 2007/554/EF inneholder forbud mot utførsel av levende klauvdyr, samt sæd, ova og embryo, ferskt kjøtt, kjøttprodukter, melk, melkeprodukter, huder, skinn, andre produkter av klauvdyr og animalsk gjødsel fra risikosoner i Storbritannia. Høy- og lavrisikosonene er listet opp i rettsaktens vedlegg. I tillegg er det restriksjoner på forsendelse av hest, samt forbud mot å sende levende klauvdyr til Storbritannia. Likeledes er utførsel av animalske produkter i små kvanta til eget forbruk ikke tillatt.

Kommisjonsvedtak 2007/663/EF endrer på kravene knyttet til forsendelse av sæd, egg og embryo. Det tillates utførsel av slike produkter fra Storbritannia dersom de er oppbevart atskilt fra annet risikomateriale. Forsendelsen skal ledsages av et helsesertifikat som bekrefter at betingelsene etter vedtaket er oppfylt. Videre gjøres det en presisering i helsesertifikatet som skal følge forsendelser av kjøledyrfôr som er varmebehandlet på en måte som effektivt inaktiverer munn- og klauvsjukeviruset.

De særskilte unntakene fra forbudet for forsendelse av visse animalske produkter av levende klauvdyr opprettholdes. Dette gjelder særskilt for produkter som enten er produsert før handelsrestriksjonene ble innført 15. juli 2007, for produkter som er fremstilt av råvarer som kommer utenfor restriksjonssonen eller for produkter som har gjennomgått en behandling som inaktiverer munn- og klauvsjukeviruset.   

Merknader

Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notifisering med Form1-skjemaet er sendt til ESA 5. november 2007.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/663/EF
Celexnr.: 32007D0663

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.11.2007

Lenker

Til toppen