Begrensningsdirektivet - arsenforbindelser

Kommisjonsdirektiv 2006/139/EF av 20. desember 2006 om tilpasning til den tekniske utviklingen av vedlegg I til rådsdirektiv 76/769/EØF (begrensningsdirektivet) - arsenforbindelser...

Commission Directive 2006/139/EC of 20 December 2006 amending Council Directive 76/769/EEC as regards restrictions on the marketing and use of arsenic compounds for the purpose of adapting its Annex I to technical progress...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.02.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsdirektiv 2006/139/EF ble vedtatt 20. desember 2007. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen 28.09.2007.

Sammendrag av innholdet:

Rådsdirektiv 76/769/EØF (begrensningsdirektivet) gir regler om begrensninger i omsetning og bruk av enkelte skadelige stoffer og produkter. Kommisjonsdirektiv 2003/2/EF - som er 10. tekniske tilpasning til direktiv 76/769/EØF - ga regler om arsen.

Omsetning og bruk av biocidholdige produkter er regulert i direktiv 98/8/EF (biociddirektivet). Kommisjonsforordning (EF) nr. 1048/2005 under direktivet omhandler gjennomføring av programmet for eksisterende biocider. Da det ikke ble innlevert noen søknad for arsen ble derfor stoffet forbudt. For å sikre en konsekvent anvendelse av den gjeldende lovgivning, er det nødvendig å tilpasse bestemmelsene om produkter som innholder arsenforbindelser i direktiv 76/769/EØF til forbudet mot omsetning og bruk av biocider som inneholder arsen i direktv 98/8/EF. Direktiv 76/769/EØF ble derfor endret tilsvarende. I tillegg er det foretatt presiseringer dels i forhold til bestemmelser som omhandler trevirke i forbindelse med andrehåndsbruk (bruktmarkedet), dels for trevirke som allerede er i bruk.

Merknader:

Direktiv 2006/139/EF medfører behov for endringer i §§ 2-7 og 3-6 i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

Biociddirektivet er gjennomført i norsk rett ved egen forskrift - forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidholdige produkter som trådte i kraft 1.januar 2004.

Norske myndigheter deltar aktivt i de aktuelle arbeidsgruppene for både begrensningsdirektivet og biociddirektivet og er i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling og ansett som relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringene foretas slik at reglene om arsen i begrensningsdirektivet skal samsvare med regler om arsen i biociddirektivet. Endringene er videre en en teknisk justering/presisering i forhold til tidligere bestemmelser som arsen i begrensningsdirektivet.

Andre opplysninger

EØS-notat for endringer i direktiv 76/769/EØF som omhandlet arsen - direktiv 2003/2/EF - ble behandlet og godkjent 6. februar 2003. Direktiv 2003/2/EF ble funnet relevant og akseptabelt og innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 89/2003 av 11. juli 2003.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/139/EF
Basis rettsaktnr.: 1976/769/EF
Celexnr.: 32006L0139

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.01.2007
Frist returnering standardskjema: 13.02.2007
Dato returnert standardskjema: 10.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 108/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen