Beskyttelsestiltak - fiskeriprodukter Guinea

Kommisjonsvedtak 2007/82/EF av 2. februar 2007 om nødtiltak som stopper import av fiskeriprodukter ment for humant konsum, fra republikken Guinea (notifisert under dokumentnummer C(2007)278)...

Commission Decision 2007/82/EC of 2 February 2007 on emergency measures suspending imports from the republic of Guinea of fishery products intended for human consumption...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt.

Sammendrag av innhold

Rettsakten innfører totalforbud mot import av fisk og fiskeprodukter fra republikken Guinea. Forbudet gjelder alle forsendelser som mottas på veterinære grensekontrollstasjoner etter at forbudet ble innført, uavhengig av om fisken eller fiskeproduktene ble produsert, lagret eller sertifisert i opprinnelseslandet før forbudet ble innført.

Bakgrunnen for forbudet er at en inspeksjon i Guinea har avslørt alvorlige hygieniske mangler gjennom hele produksjonskjeden for fisk og fiskeprodukter. I tillegg kommer at offentlige myndigheter ikke foretar passende kontroller. Dette forsterker alvorligheten i situasjonen.

Merknader

Rettsakten må gjennomføres i norsk forskrift. Mattilsynet har 5. februar 2007 vedtatt slik forskrift.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Importforbudet må følges opp på de veterinære grensekontrollstasjoner. I løpet av 2005 og 2006 hadde ikke Norge importer av slike varer. Det antas derfor at rettsakten ikke får vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser hverken for det offentlige eller for private.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0082/2007/EF
Celexnr.: 32007D0082

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen