Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 108/2007 av 5. februar 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1356/2004 for så vidt gjelder godkjenningsbetingelsene for fôrtilsetningsstoffet Elancoban, som tilhører gruppen koksidiostatika og andre legemidler...

Commission Regulation (EC) No 108/2007 of 5 February 2007 amending Regulation (EC) No 1356/2004 as regards the conditions for authorisation of the feed additive Elancoban, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2007. Forskriftsendringen ble fastsatt 31. juli 2007. 

Sammendrag av innhold 

E 757 er et koksidiostatikum som inneholder monensin-Na som aktivt stoff, og det er i alt godkjent fem produkter med handelsnavnet Elancoban. Godkjenningen er gitt i forordning (EF) nr. 1356/2004 og gjelder fram til 30.7.2014. Godkjenningen gjelder for kylling og kalkun. Firmaet har i ettertid sendt inn mer dokumentasjon over rester i vev slik at det kan fastsettes maksimalt akseptable restmengder (MRLverdi) for ulike vev. Rettsakten fastsetter MRL til 25ug monensin-Na/kg for rå hud (”wet skin”) og fett.  For lever, nyre og muskulatur er tilsvarende verdi satt til 8 ug/kg. Det kan bli nødvendig å endre disse i fremtiden slik at de samsvarer med de maks.grensene som settes for legemidler. Karenstiden før slakting blir uendret på 3 dager som før. Rettsakten erstatter tidligere godkjenning som er gitt iht. forordning 1356/2004.  

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 12.april 2005 nr.319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer. Norge har unntak for koksidiostatika i EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 108/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0108

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.02.2007
Frist returnering standardskjema: 21.03.2007
Dato returnert standardskjema: 29.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 074/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.08.2007

Lenker

Til toppen