Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 109/2007 av 5. februar 2007 om godkjenning av monensinnatrium (Coxidin) som fôrtilsetningsstoff...

Commission Regulation (EC) No 109/2007 of 5 February 2007 concerning the authorisation of monensin sodium (Coxidin) as a feed additive...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2007. Forskriftsendringen ble fastsatt 31. juli 2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir godkjenning for ”Coxidin”, 5 1701, fra firma Huvepharma NV Belgia. Produktet inneholder et koksidiostatikum, monensin-Na som aktivt stoff og er således analogt til tilsvarende produkter med handelsnavn Elancoban som er godkjent iht. forordning (EF) nr. 108/2007. Bruksområdet er slaktekylling og kalkun. Karenstiden før slakting er 3 dager. Godkjenningen er gitt iht. forordning (EF) nr. 1831/2003 og gjelder fram til 6.2.2017.  En skal merke seg at i teksten som ble publisert i O.J 6.2 er produktet gitt nr. E 1701. Dette er senere rettet til 5 1701 i O.J. 9.2 i samsvar med at godkjenningen er gitt iht. forordning (EF) nr. 1831/2003. Det er gitt en detaljert oversikt over sammensetningen med henvisning til analysemetode. Under ”Andre bestemmelser” er det satt krav om at innblanding bare skal skje i form av premiks. Det er videre satt maks.grenser for innhold i tilskuddsfôr siden de generelle kravene til dette i direktiv 70/524/EØF nå er falt bort. Det er ikke tillatt å blande Coxidin sammen med andre koksidiostatika. MRL er satt til 25ug/kg for rå hud og fett, og 8 ug/kg for rå lever, nyre og muskelvev. Dette er det samme som for de ulike produktene med handelsnavn Elancoban som inneholder samme aktive stoff. Disse verdiene kan bli endret i forbindelse med søknad om godkjenning som legemiddel til storfe.  Godkjenningen hittil har vært gitt til monensin-Na som generisk stoff. Forordning (EF) nr. 1831/2003 endrer dette slik at godkjenningen nå gis til det enkelte produkt fra firmaet som har søkt om godkjenning. Det samme vil også gjelde for de ulike Elancoban produktene som er godkjente iht. forordning (EF) nr. 108/2007

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 12.april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer. Norge har unntak for koksidiostatika i EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 109/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0109

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.02.2007
Frist returnering standardskjema: 21.03.2007
Dato returnert standardskjema: 29.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 074/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.08.2007

Lenker

Til toppen