Kommisjonsdirektiv 2007/3/EF av 2. februar 2007 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag I og II i direktiv 96/74/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om tekstilnavn...

Kommisjonsdirektiv 2007/3/EF av 2. februar 2007 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag I og II i direktiv 96/74/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om tekstilnavn...

Commision Directive 2007/3/EC of 2 February 2007 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Annexes I and II to Directive 96/74/EC of the European Parliament and of the Council on textile names...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.02.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.02.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XI. Tekstiler

Status

Kommisjonsdirektivet er vedtatt i EU. Korrigeringen er publisert i "Official Journal of the European Union" 3. februar 2007. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 7. juli 2007.

Det er foretatt endringer i direktiv 96/74/EF ved å tilføye fiberen "elastolefin" til listen over fibere i vedlegg I og II til direktivet. Endringen gjøres i direktiv 2007/3/EF i vedlegg I med tilføyelse i rekke 46 "elastolefin" samt en definisjon av denne fibertypen. I vedlegg II er "46 Elastolefin 1,50" føyd til.

"Elastolefin" er den engelske betegnelsen på fiberen.

Norge har ikke deltatt i den tekniske arbeidsgruppen relatert til direktivet.

Rådsdirektiv 96/74/EF er implementert i norsk rett gjennom forskrift 3. desember 1998 om fibermerking av tekstilprodukter fastsatt med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3 og § 3a. Jf. kgl. res. 22 desember 1995. Jf. EØS-avtalen vedlegg II ka. A XI (Rdir. 96/74/EF, Komdir. 97/37/EF og Komdir. 2006/3/EF). Forskriften ble endret 20. desember 2006. Forskriften er fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne- og likestillingsdepartementet). Vedleggene til forskriften må oppdateres tilsvarende endringene som er vedtatt i direktiv 96/74/EF. Vedlegg A som omfatter klassefisering av fibere og vedlegg D "Fuktighetsfaktorer til bruk ved beregning av fibervekten i et tekstilprodukt" i forskriften må oppdateres.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for handelsforenklinger og er funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringene er funnet relevante og akseptable.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/3/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007L0003

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.02.2007
Frist returnering standardskjema: 19.03.2007
Dato returnert standardskjema: 01.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 077/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.04.2007
Høringsfrist: 27.07.2007
Frist for gjennomføring: 01.01.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.01.2008

Lenker

Til toppen