Kommisjonsdirektiv 2007/4/EF av 2. februar 2007 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag II i direktiv 96/73/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om visse metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberbland...

Kommisjonsdirektiv 2007/4/EF av 2. februar 2007 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag II i direktiv 96/73/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om visse metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger...

Commission Directive 2007/4/EC of 2 February 2007 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Annex II to Directive 96/73/EC of the European Parliament and of the Council on certain methods for quantitative analysis of binary textile fibre mixtures...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.02.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.02.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XI. Tekstiler

Status

Kommisjonsdirektivet er vedtatt i EU. Direktivet er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 3. februar 2007. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 7. juli 2007.

Det er foretatt endringer i direktiv 96/74/EF ved å føye til fiberen "elastolefin" til listen over fibere i vedlegg I og II til det direktivet. En ensartet definisjon av testmetoden for "elastolefin" er innarbeidet i direktiv 2007/4/EF.

"Elastolefin" er den engelske betegnelsen på fiberen.

Norge har ikke deltatt i den tekniske arbeidsgruppen relatert til direktivet.

Rådsdirektiv 96/73/EF er implementert i norsk rett gjennom forskrift 23. september 1996 om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger gitt i medhold av lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 5, jf. EØS-avtalen vedlegg II kap. A XI (Rdir. 96/73/EF). Forskriften er endret 21. januar 1999 og 20. desember 2006. Forskriften er fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne- og likestillingsdepartementet).

I henhold til § 4 i forskriften skal det ved kontroll av sammensetningen av tekstilprodukter som bringes på markedet benyttes de metoder for kvantitative analyser av tekstilfiberblandinger, herunder forberedelse av prøvemateriale og analysemetoder, som vedlegg I og vedlegg II i forskriften anviser.

Endring i bilag II til direktivet medfører endring i vedlegg II i forskriften om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger. "Elastolefin" føyes til ulike analysemetoder.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for handelsforenklinger og er funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringene er funnet relevante og akseptable.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/4/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007L0004

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.02.2007
Frist returnering standardskjema: 19.03.2007
Dato returnert standardskjema: 01.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 077/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.04.2007
Høringsfrist: 27.07.2007
Frist for gjennomføring: 01.01.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.01.2008

Lenker

Til toppen