Såvarer - forsøk partistørrelse

Kommisjonsbeslutning 2007/66/EF av 18. desember 2006 om et tidsbegrenset forsøk vedrørende økning av maksimumsvekten for et parti såvare av visse jordbruksvekster i henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF ...

Commission Decision 2007/66/EC of 18 December 2006 on a temporary experiment with regard to increasing the maximum weight of a lot of certain fodder plant seeds under Council Directive 66/401/EEC ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2007 ved EØS-komiteens beslutning nr 75/2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter at det skal gjennomføres et tidsbegrenset forsøk slik at det ved omsetning av såvarer av enkelte arter fôrvekster tillates en maksimum partivekt på 25 tonn. Dette vil da være et unntak fra gjeldende bestemmelse i rådsdirektiv 66/401/EØF hvor den øvre grense for vekten av såvareparti av disse artene er satt til 10 tonn.

Forutsetningen for et slikt forsøk er bl.a. at de autoriserte såvareforretningene som benytter seg av økte partivekter i forsøksperioden innarbeider særlige prosedyrer i sitt kvalitetssystem, og at man deltar i de felles prøvetakings- og analyseopplegg som skal gjennomføres for å dokumentere resultatene.

Forsøket skal vare fram til juni 2012, og det enkelte medlemsland avgjør selv om det vil delta i forsøket.

Medlemsland som deltar i forsøket, skal avlegge årlig rapport til Kommisjonen.

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Bakgrunnen for forsøket er ønsket om å kunne drive en mer rasjonell og kostnadsefffektiv produksjon av såvarer. Ved å kunne benytte større partier vil kostnader ved bl.a. varehåndtering og analyser kunne reduseres. Med de store sammenhengende kontaraktarealer for frøproduksjon som finnes i en del EU-land, høstes det langt større råvarepartier enn dagens partivektbegrensning legger opp til.

Det vil imidlertid i slike større såvarepartier kunne være betydelige problemer med tilstrekkelig homogentitet iht. gjeldende kvalitetskrav (renhet, spiring), og det er derfor nødvendig å gjennomføre forsøk for å kunne dokumentere hvorvidt kvalitetskravene kan oppfylles i disse partiene.

Norsk såvareproduksjon baseres naturlig nok på relativt små arealer, og det vil sjelden oppnås partier over 10 tonn. Det kan imidlertid for visse arter være mulig i visse tilfeller, f.eks. for timotei. Det vil trolig være lite aktuelt for Norge å delta i forsøksordningen, men dette bør tas nærmere opp med såvarebransjen før endelig konklusjon trekkes.  

Mattilsynet anser rettsakten relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/66/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0066

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.02.2007
Frist returnering standardskjema: 21.03.2007
Dato returnert standardskjema: 29.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 075/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.08.2007

Lenker