Vet - elektronisk identifikasjon småfe

Kommisjonsvedtak 2006/968/EF av 15. desember 2006 som gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 21/2004 vedrørende retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av småfe....

Commission Decision 2006/968/EC of 15 December 2006 implementing Council Regulation (EC) No 21/2004 as regards guidelines and procedures for the electronic identification of ovine and caprine animals (notified under document number C(2006) 6522) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.04.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU hvor den skal anvendes fra 1. januar 2007. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 98/2007 den 28. september 2007. Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved forskrift 23. april 2008 nr. 395 om krav til identifikator, avleser og prøvingslaboratorium i forbindelse med elektronisk identifikasjon av småfe. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en gjennomføringsrettsakt til forordning (EF) nr. 21/2004 og fastsetter retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av småfe. Forordning (EF) nr. 21/2004 fastsatte opprinnelig krav om elektronisk identifikasjon av småfe fra 1. januar 2008. Dette er nå utsatt til 31. desember 2009 jf. forordning (EF) nr. 1560/2007.

Rettsakten fastsetter at kompetent myndighet kun kan godkjenne bruk av identifikatorer som minimum er testet med et tilfredsstillende resultat etter de metoder som er gitt i International Agreement on recording Practices of the International Commitee on Animal Recording (ICAR's retningslinjer for registering), jf. nr. 1 bokstav a) og b) i kapittel II i vedlegget.

Rettsakten fastsetter at kompetent myndighet kun kan godkjenne bruk av avlesere som minimum er testet med tilfredsstillende resultat i henhold til ICAR's retningslinjer for registrering, jf. nr. 1 bokstav a) og b) i kapittel III i vedlegget.

Rettsakten fastsetter at testing av indentifikatorene og avleserne skal være utført ved prøvingslaboratorium som er utpekt/godkjent av kompetent myndighet, samt at kompetent myndighet kun kan utpeke/godkjenne prøvingslaboratorier som er vurdert og akkreditert etter bestemte EN-standarder,  jf. nr 1 i kapittel IV i vedlegget.

Medlemslandene skal utarbeide og ajourføre liste over utpekte/godkjente prøvingslaboratorier og gjøre listen tilgjengelige for andre medlemsland og allmenheten på internett.

Merknader

Rettsakten krever ny forskrift eller endring av forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe.

Rettsakten antas ikke å medføre vesentlig økte administrative oppgaver eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet, som vil få ansvaret for å forvalte de tre godkjenningsordningene rettsakten etablerer (godkjenning av identifikator, avleser og prøvingslaboratorium). Dette ettersom Mattilsynet allerede er godkjenningsinstans for identifikatorer jf. forskrift 30. november 2005 nr. 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe (forordning (EF) nr. 21/2004/EF). Rettsakten vil neppe medføre økning i antall søknader om godkjenning av identifikatorer, men som følge av den etablerer nye godkjenningsordninger for avlesere og prøvingslaboratorier vil Mattilsynet måtte påregne enkelte søknader om dette. Spesifikasjonene som er er gitt i vedlegget til rettsakten vil gi større forutsigbarhet enn dagens regelverk mht. hvilke vilkår som må være oppfylt for at godkjenning skal kunne gis, hvilket trolig vil lette arbeidet både for de som søker om godkjenning og for Mattilsynet som skal behandle søknadene. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/968/EF
Basis rettsaktnr.: 21/2004/EF
Celexnr.: 32006D0968

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.01.2007
Frist returnering standardskjema: 16.02.2007
Dato returnert standardskjema: 26.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 098/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.12.2007
Høringsfrist: 15.02.2008
Frist for gjennomføring: 29.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 23.04.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker