Vet- overgangsordning melk Romania

Kommisjonsvedtak 2007/27/EF av 22. desember 2006 om visse overgangsordninger vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av denne rå melk i Romania som omfattes av kravene i Europaparlaments og Rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 (Notifisert med doku...

Commission Decision of 22 December 2006 adopting certain transitional measures concerning deliveries of raw milk to processing establishments and the processing of this raw milk in Romania with regard to the requirements of Regulation (EC) Nos 852/2004 and 853/2004 of the European Parliament and ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.02.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag og innhold

Rettsakten er laget på bakgrunn av at svært få produsenter av melk og melkeprodukter i Romania oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 852/2004  og (EF) nr. 853/2004 og strukturelle krav. Kommisjonen har derfor sett seg nødt til å lage overgangsordninger som skal gjelde til 30. juni 2008. Man har funnet det formålstjenlig å lage lister over:

1. produsenter som oppfyller fellesskapets strukturelle krav og som har tillatelse til å motta og bearbeide melk som oppfyller kravene, uten å måtte skille den fra melk som ikke fyller kravene 

2. produsenter som oppfyller fellesskapets strukturelle krav og som har tillatelse til å motta og bearbeide melk som oppfyller kravene, som må skille den fra melk som ikke fyller kravene.

Listene er angitt i vedlegget til rettsakten

Mye av rettsakten er rettet mot nasjonal kompetent myndighet i Romania som skal påse at det er hyppige inspeksjoner på området, vektlegging av opplæring, korrekt merking i Romania på hjemmemarkedet, korrekt pasteurusering, tiltak hos produsenter ved avvik i oppsatte rutiner og hyppig rapportering til Kommisjonen om framdriften, mm. 

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett. 

Rettsakten antas ikke å ha administrativ og økonomiske konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/27/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0027

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.01.2007
Frist returnering standardskjema: 02.03.2007
Dato returnert standardskjema: 07.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 150/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker