Vet- TSE

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1923/2006 av 18. desember 2006 om endring av forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier...

Regulation (EC) No 1923/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 amending Regulation (EC) No 999/2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance)...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer basisrettsakten (forordning (EF) nr. 999/2001). En del er oppryddingsarbeid, noe flytting av bestemmelser fra vedlegg til artikler og en del er tatt inn for å få hjemmelsgrunnlag, både for umiddelbar bruk og for hypotetisk fremtidig bruk.  

 • Det gis hjemmelsgrunnlag for å starte overvåkingsprogram for hjortedyr for Chronic Wasting Disease. 
 • Det åpnes for inkludering av andre arter under bestemmelsene vedrørende handel med levende storfe og småfe og avlsmateriale fra disse, og inkludering av andre produkter under bestemmelsene vedrørende handel med produkter av animalsk opprinnelse.
 • Noen av bestemmelsene vedrørende SRM som i dag står i vedlegg IX tas inn i artiklene. Det listes opp hva som minimum må defineres som SRM hos storfe (hjerne, øye, ryggmarg, tonsiller og virvelsøyle) og at alderen for fjerning av dette, med unntak for virvelsøylen, skal være 12 måneder.   
 • Det er ikke lov å injisere gass i kraniehulen etter bedøving av storfe eller småfe til konsum, med unntak av land med neglisjerbar risiko. 
 • Definisjonen og bruken av mekanisk utbenet kjøtt (MUK) er presisert. Det er kun lov å benytte MUK for land med neglisjerbar risiko.
 • Avlsprogrammet for sau som nå hjemles i artiklene blir gjort frivillig.  
 • Det åpnes for at man skal kunne bruke fiskemel til unge drøvtyggere. Bruken skal baseres på vitenskaplig vurdering av dyrenes fôrbehov og etter komitologiprosedyre for kontrollregler med hensyn til toleransegrense for krysskontaminering og bestemmelser om prøvetaking og analysemetoder.  
 • Dicalciumphosfat strykes fra listen over produkter som ikke er underlagt handelsrestriksjoner da SSC mente i sin tid at det måtte stilles krav til opprinnelse av råmateriale til slik fremstilling.  Det presiseres videre at melk og meieriprodukter ikke er underlagt restriksjoner. 
 • Det innføres nytt kategoriseringssystem for landenes BSE-status.
 • Kategorisering som er i tråd med OIE sin er delt i tre nivåer; neglisjerbar-, kontrollert- og ubestemt risiko. Videre listes det opp momenter som må leggest til grunn for kategoriseringen, herunder overvåking og risikoanalyse.  
 • Det åpnes opp for at medlemsland kan søke om å endre overvåkingsprogrammene ved å dokumentere en bedret epidemiologisk situasjon i landet. Søknaden må bla vise til lav eller synkende BSE - prevalens, gjennomføring av BSE-overvåkingsprogram og foringsforbud i minst seks år. Merknader 

  Rettsakten endrer forskrift av 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

  Sakkyndige instansers merknader

  Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Ad avlsprogram sau: Norge har sendt søknad om fritak fra dette programmet som tidligere var obligatorisk.

Ad overvåkingsporgrammet for Chronic Wasting disease: programmet har allerede startet i Norge.

Ad injisering av gass i kraniehulen: Dette gjøres uansett ikke i Norge.

Ad bruk av MUK: Dersom Norge ikke havner i kategorien neglisjerbar risiko og dermed ikke kan benytte MUK, får dette uansett liten konsekvens for oss.

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1923/2006
Basis rettsaktnr.: 999/2001
Celexnr.: 32006R1923

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.01.2007
Frist returnering standardskjema: 16.02.2007
Dato returnert standardskjema: 29.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 098/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2007
Høringsfrist: 28.01.2008
Frist for gjennomføring: 06.03.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.03.2008

Lenker

Til toppen