Vet-endret virksomhetslister Romania

Kommisjonsvedtak 2007/23/EF av 22. desember 2006 om endring av tillegg B til bilag VII til tiltredelsestraktaten som gjelder virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk fra Romania (notifisert med dokumentnummer K(2006)6801)...

Commission Decision of 22 December 2006 amending Appendix B of Annex VII to the 2005 Act of Accession as regards certain establishments in the meat, milk and fish sectors in Romania (notified under document number C(2006) 6801) (1) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.02.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag og innhold

Rettsakten gjelder at Romania har blitt en del av EU 1. januar 2007. Romania er gitt overgangsordninger for at landets virksomheter skal få tid til å tilpasse seg EUs hygienelovgivning. Kompetente myndigheter har i den senere tid gjennomført tiltak på en del områder innen kjøtt, melk og melkeprodukter samt fisk. Enkelte virksomheter er strøket fra listen over overgangsordninger fordi de enten har opphørt å eksistere eller nå oppfyller EUs hygienelovgivning. Andre virksomheter har vanskeligheter med å oppfylle de tekniske kravene som stilles i EUs hygienelovgivning slik at disse virksomhetene tilføyes listen over virksomheter som er omfattet av overgangsordninger.  Dette har resultert i at den opprinnelige virksomhetslisten for Romania har blitt oppdatert og en ny skal gjelde fra 1. januar 2007.

Den oppdaterte listen er vedlagt rettsakten og laget av formalistisk årsak, og utformet som et vedlegg til tiltredelsestraktaten.

Merknader.

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett. 

Rettsakten antas ikke å medføre administrative og økonomiske konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader/høringssuttalelser

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på form1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/23/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0023

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.01.2007
Frist returnering standardskjema: 02.03.2007
Dato returnert standardskjema: 07.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 150/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker