Vet - Godkjenning av fjørfevirksomheter

Kommisjonsvedtak 2007/17/EF av 22. desember 2006 som godkjenner planer for godkjenning av virksomheter med formål å handle med fjørfe og rugegg innen fellesskapet i henhold til direktiv 90/539/EØF ...

Commission Decision of 22 December 2006 approving plans for the approval of establishments for the purpose of intra-Community trade in poultry and hatching eggs pursuant to Council Directive 90/539/EF (notified under document number C(2006) 6842)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.01.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner Bulgarias og Romanias planer for godkjenning av virksomheter med formål å handle med fjørfe og rugeegg innen fellesskapet, slik at Bulgaria og Romania føyes inn i listen over medlemsland som har fått slike planer godkjent. Vedtak 2004/835/EF om godkjenning av medlemsstaters godkjenningsplaner erstattes.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Rettsakten er ikke notifiseringspliktig.

Relevant norsk regelverk er forskrift 28. desember 2001 nr. 1616 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av fjørfe og rugeegg.

Norge har ikke godkjent plan for godkjenning av virksomheter med formål å handle fjørfe og rugeegg innen fellesskapet. Mattilsynet er i gang med utarbeidelse av en slik plan.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/17/EF
Basis rettsaktnr.: 1990/539/EØF
Celexnr.: 32007D0017

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2007
Frist returnering standardskjema: 01.04.2007
Dato returnert standardskjema: 01.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 29.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen