Vet- AI/ND

Kommisjonsvedtak 2007/24/EF av 22. desember 2006 om godkjenning av beredskapsplaner for kontroll med aviær influensa og Newcastle disease (notifisert ved K(2006) 6806) (1) ...

Commission Decision of 22 December 2006 approving contingency plans for the control of avian influenza and Newcastle disease (notified under document number C(2006) 6806) (1) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.01.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Beskrivelse av innhold

Rettsakten godkjenner Bulgarias og Romanias beredskapsplaner for aviær influensa og Newcastle disease. Bulgaria og Romania føyes til på lista over medlemssland som har slike planer godkjent. Rettsakten erstatter vedtak 2004/402/EF med samme tittel.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og medfører ikke behov for regelverksendring.

Rettsakten er ikke notifiseringspliktig.

Norge har beredskapsplaner for aviær influensa og Newcastle disease. Gjennomføringen av direktivene for kontroll av de to sykdommene (92/40/EØF og 92/66/EØF) er notifisert sammen med beredskapsplanene. Det foreligger ikke ESA-vedtak om godkjenning av planene.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/24/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0024

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2007
Frist returnering standardskjema: 01.04.2007
Dato returnert standardskjema: 01.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen