Vet- MKS

Kommisjonsvedtak 2007/18/EF av 22. desember 2006 om godkjenning av beredskapsplaner for kontroll av munn- og klauvsjuke i henhold til Rådsdirektiv 2003/85/EF ( notifisert ved C(2006) 6855) (1) ...

Commission Decision 2007/18/EC of 22 December 2006 approving contingency plans for the control of foot-and-mouth disease pursuant to Council Directive 2003/85/EC (notified under document number C(2006) 6855) (1) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.01.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner Bulgaria og Romanias beredskapsplaner for munn- og klauvsyke. Videre erstatter den vedtak 2004/435/EF om godkjenning av visse beredskapsplaner for kontroll av munn- og klauvsyke. Erstatningen innebærer at Bulgaria og Romania kommer inn på lista over visse medlemsland som har fått sine planer godkjent (Bulgaria, Kypros, den Tsjekkiske republikk, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Romania, Slovenia og Slovakia). Vedtaket gjelder fra dato for ikrafttredelse av tiltredelsestraktaten for Bulgaria og Romania.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Den er ikke notifiseringspliktig.

Relevant norsk regelverk er forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresykdommer og Mattilsynets plan 31. mars 2005 for bekjempelse av munn- og klauvsyke.

Vurdering

Rettsakten påvirker ikke norske interesser.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/18/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/85/EF
Celexnr.: 32007D0018

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2007
Frist returnering standardskjema: 01.04.2007
Dato returnert standardskjema: 01.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen