Begrensningdirektivet - SCCP

Kommisjonsbeslutning 2007/395/EF av 7. juni 2007 om de nasjonale bestemmelser om bruk av kortkjedede klorparafiner som kongeriket Nederland har notifisert i medhold av EF-traktatens artikkel 95.4...

Commission decision of 7 June 2007 concerning national provisions on the use of short-chain chlorinated paraffins notified by the Kingdom of Netherlands under Article 95(4) of the EC Treaty ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.07.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2007/395/EF ble vedtatt 7. juni 2007. Denne beslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen 7. desember 2007.

Sammendrag av innholdet:

Rådsdirektiv 76/769/EØF (begrensningsdirektivet) gir regler om begrensninger i omsetning og bruk av enkelte skadelige stoffer og produkter. Kommisjonsbeslutning 2007/395/EF omhandler nasjonale bestemmelser om bruk av kortkjedete klorparafiner (SCCP) notifisert av Nederland.

Direktiv 2002/45/EF  - fastsatt 25. juni 2002 - innførte bestemmelser om kortkjedete klorparafiner. Disse bestemmelsene sier at kortkjedete klorparafiner ikke skal benyttes som stoffer eller som bestanddel i andre stoffer eller stoffblandinger i konsentrasjoner høyere enn 1 % i metallbearbeiding eller til innfetting av lær. Videre sier direktivet blant annet at samtlige gjenværende bruksområder for kortkjedete klorparafiner skulle innen 1. januar 2003 gjennomgås av Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene og OSPAR-kommisjonen i lys av nye relevante data om kortkjedete klorparafiner og risiko for miljø og helse.

Nederland har siden 1999 hatt nasjonale bestemmelser bestemmelser angående SCCP, dvs forbud mot SCCP i visse bruksområder (som mykgjørere i maling, overflatebehandling eller tettningsmidler, i skjærevæske til metalforarbeid og som flammehemmende middel i gummi, plast eller tekstiler). Nederland notifiserte disse bestemmelsene til Kommisjonen, og Kommisjonen godkjente de nedelandske bestemmelsene ved en beslutning av 16. desember 2003. Denne beslutningen var gyldig til 31. desember 2006. Gjennom en henvendelse av 8. desember 2006 anmoder Nedeland om opprettholdelse av sine nasjonale, og da på enkelte områder, noe strengere bestemmelser vedr SCCP. Gjennom kommisjonsbeslutning 2007/395/EF godkjennes det at Nederland fortsatt kan opprettholde sine nasjonale bestemmelser angående SCCP.

Merknader

Kortkjedete klorparafiner er regulert gjennnom bestemmelser i produktforskriften. Den norske bestemmelsen gjelder kun for SCCP som inneholder 48 vektprosent eller mer klor. Norges regulering har en grense på 0.1 % SCCP, mens EU og Nederland har 1 %. Norges regulering er ikke bergenset til noen få produktgrupper, og går i likhet med Nederlands bestemmelser lenger enn det aktuelle direktivet. 

Norske myndigheter deltar aktivt i EUs arbeidsgruppe for begrensningsdirektivet, og er også i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsaken er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling og ansett som relevant og akseptabel.

Vurdering

Det er positivt at Nederland får opprettholde sine strengere bestemmelser. Det øker også sannsynligheten for at et strengere og mer omfattende forbud vil vedtas på fellesskapsnivå.

Andre opplysninger

Kortkjedete klorparafiner er foreslått regulert under Stockholm-konvensjonen om såkalte POPs av EU. De oppfyller kriteriene for POPs-kandidatene. Det kan derfor etterhvert bli aktuelt med globalt forbud mot disse stoffene.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/395/EF
Basis rettsaktnr.: 1976/769/EF
Celexnr.: 32007D0395

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.06.2007
Frist returnering standardskjema: 10.08.2007
Dato returnert standardskjema: 05.09.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 156/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen