Fôr- tilsetningsstoff

Europaparlaments- og Rådsvedtak nr. 623/2007/EF av 23. mai 2007 om endring av direktiv 2002/2/EF om endring av Rådsdirektiv 79/373/EØF om handel med fôrblandinger...

Decision No 623/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 amending Directive 2002/2/EC amending Council Directive 79/373/EEC on the circulation of compound feedingstuffs ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.07.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.09.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endringer av direktivene 2002/2/EF av 28. januar 2002 og 79/373/EØF av 2. april 1979 om handel med fôrblandinger. Bestemmelsen ble tilføyd som et litra i artikkel 5, punkt 1 i direktiv 79/373/EØF.

Rettsakten stiller krav til fôrblandingsprodusenter. Disse skal på anmodning fra kundene gi informasjon om den nøyaktige sammensetning av fôrblanding. Den europeiske fellesskapsdomstolen har ved dom av 6. desember 2005 annullert artikkel 1, punkt 1, litra b i direktiv 2002/2/EF  under henvisning til proporsjonalitetsprinsippet. Flere domstolsavgjørelser i medlemsstatene har ført til forskjellig og uensartet forståelse av direktiv 2002/2/EF og på nåværende tidspunkt verserer det flere saker ved nasjonale domstolene om forståelsen av dette direktivet.

Europaparlamentet og Rådet avstår på nåværende tidspunkt fra å foreta større endringer i basisrettsakten, ettersom Kommisjonen som ledd i et forenklingsprogram vil komme til å fremsette forslag til en omfatende omlegging av fôrlovgivingen. De forventer, at det i denne sammenhengen også vil bli foretatt en ny, omfattende vurdering av spørsmålet om den såkalte " åpne deklarasjon av innholdsstoffer". De forventer også at Kommisjonen fremlegger et nytt forslag, som tar høyde for såvel bøndenes interesse i å få nøyaktige og detaljerte opplysninger om fôrstoffet, som industriens interesse i tilstrekkelig beskyttelse av forretningshemmeligheter.

Merknader

Endringen er allerede gjennomført på nasjonalt grunnlag og krever ikke endring av norsk regelverk. Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. Saken vil bli forelagt bransjen i forbindelse med høring.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 623/2007/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0623

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.06.2007
Frist returnering standardskjema: 31.07.2007
Dato returnert standardskjema: 13.09.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 152/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen