Vet - AI beskyttelsestiltak Italia

Kommisjonsvedtak 2005/296/EF av 21. desember 2005 om innføring av supplerende tiltak for bekjempelse av infeksjoner med lavpatogen aviær influensa i Italia og om opphevelse av vedtak 2004/666/EF ...

Commission Decision 2005/296/EC of 21 December 2005 on introducing supplementary measures to control infections with low pathogenic avian influenza in Italy and repealing Decision 2004/666/EC (notified under document number C(2005) 5566) ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.07.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres når den trer i kraft i EU.

Rettsakten opphever vedtak 2004/666/EF som igjen opphevet vedtak 2002/975/EF. Det er ikke laget EØS notat for vedtak 2004/666/EF.

Vedtak 2002/975/EF dannet grunnlag for nasjonal forskrift; FOR 2001-05-03 nr 458: Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av levende fjørfe, rugeegg, konsumegg og fjørfekjøtt fra Italia. Det var nødvendig å forby innførsel av fjørfe og fjørfeprodukter på grunn av de mange utbrudd av lavpatogen aviær influensa i nord-Italia.

Det er tillatt å innføre ferskt fjørfekjøtt som kommer fra fjørfe som er vaksinerte dersom fuglene mens de var i live bla ble regelmessig undersøkt og testet, klinisk undersøkt siste 48 timer, serologisk testet etter fastsatt prosedyre og slaktet adskilt fra andre flokker med annen status.

Vedtak 2004/666/EF godkjenner endringer i vaksinasjonsprogrammet til Italia. I tillegg opprettes det en buffersone rundt vaksinasjonsområdene. Buffersonen skal ha særskilt overvåking da det fuglene i disse områdene ikke vaksineres. Vedtaket opphever også vedtak 2002/975/EF.

Siste vedtak 2005/296/EF tillater også innførsel av levende fjørfe og rugeegg fra fugler som er vaksinerte fra vaksinasjonsområdene, men utfra visse vilkår. Konsumegg nevnes ikke, underforstått at den handelen foregår ihht vanlige samhandelsregler.

EU anser at vaksinasjonsprogrammet har vært svært vellykket og vil derfor tillate innførsel fra vaksinasjonsområdene, men på strenge vilkår som må regelfestes i nasjonalt regelverk.

Vurdering

Rettsakten er EØS relevant og akseptabel. For oversiktens skyld bør det lages en ny forskrift på grunnlag av vedtak 2005/296/EF. Historikken er unødvendig fordi det nye vedtaket opphever tidligere vedtak og er fullstendig. I tillegg må forskriftsnavnet endres da konsumegg utgår.

Andre opplysninger

Det lages ikke eget EØS notat for 2004/666/EF. Rettsakten er opphevet og ivaretatt i vedtak 2005/296/EF.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/296/EF
Celexnr.: 32005D0296

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker