Kontroll ved import av ikke-animalske produkter

Kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009 av 24. juli 2009 om gjennomføring av Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder en mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse og om endring av vedtak 2006/504/EF...

Commission Regulation (EC) No 669/2009 of 24 July 2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin and amending Decision 2006/504/EC ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.06.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter bestemmelser om en mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse fra tredjeland. Rettsakten følger av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 882/2004 (kontrollforordningen) artikkel 15 nr. 5, hvor det fremgår at visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse på grunnlag av kjente eller nye risikoer, skal gjennomgå en mer intensiv offentlig kontroll. Kontrollen omfatter dokument-, identitets- og fysisk kontroll av varene og skal foretas på særskilt utpekte kontrollsteder der varene først tas inn til EØS-området. Det er gitt en overgangsordning på 5 år som åpner for at kontrollen også kan gjennomføres i virksomhetenes lokaler, så fremt de oppfyller minimumskravene som stilles til fasiliteter. Varepartier kan ikke deles opp før all kontroll er gjennomført.  Rettsakten stiller videre krav til at virksomhetene sender forhåndsmelding før enkelte fôrvarer og næringsmidler ankommer landet. Hvilke fôrvarer og næringsmidler dette er, følger av vedlegget til rettakten. Vedlegget skal revideres regelmessig av Europakommisjonen på bakgrunn av risikobildet. Ved fastslått liten risiko kan produktene bli fjernet fra listen, og krav til mer intensiv kontroll kan bortfalle. Ved fastslått høy risiko kan produktene bli fjernet fra listen, og i stedet bli omfattet av særskilte beskyttelsesvedtak. Det fastsettes strengere individuelle krav til produktene når det fastsettes beskyttelsesvedtak, enn når produkter blir listeført etter denne rettsakten. Blant annet stilles det individuelle krav som skal dokumenteres ved særskilt sertifikat. Beskyttelsesvedtak kan også innebære rene importforbud. 

Merknader

EU har hittil ikke hatt felles harmoniserte regler for kontroll ved import av produkter av ikke-animalsk opprinnelse. I gjeldende norsk regelverk er det krav om at slike produkter som importeres fra tredjeland til Norge, på forhånd skal meldes til Mattilsynet. Mattilsynet gjennomfører stikkprøvebaserte kontroller hos virksomhetene. Det nye kontrollsystemet med en mer intensiv kontroll ved import fra tredjeland av produkter av ikke-animalsk opprinnelse, samsvarer til en viss grad med det kontrollsystemet man allerede har for import fra tredjeland av produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr mv. med obligatorisk forhåndsvarsel, dokument-, identitets- og fysisk kontroll ved godkjente grensekontrollstasjoner.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Gjennomføring i norsk rett av rettsakten vil medføre økte kostnader for offentlige myndigheter i forbindelse med kontroll. Virksomheter som importerer aktuelle produkter vil bli pålagt å dekke kostnader ved kontrollen, inklusive varepartier som forsøkes importert i strid med nye regler. Det må fastsettes et eget gebyr for kontrollen. Rettsakten medfører økte rapporteringskrav for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.  Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten faller også inn under vedlegg I, kapittel II til EØS-avtalen.

Det følger ikke av rettsakten noe krav om elektronisk informasjonsutveksling eller bruk av Traces. Det foreligger per i dag ikke et rettslig grunnlag for at det kan kreves at informasjon om produkter av ikke-animalske opprinnelse mv. skal sendes via Traces. Det er derfor ikke lagt inn noe krav om at Traces skal benyttes. Traces kan likevel benyttes hvis medlemslandene ønsker det. Kommisjonen kan legge til rette for at elektronisk melding kan sendes i Traces. Det vil ta ca 6 måneder å få plass en slik modul.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 669/2009
Basis rettsaktnr.: 0882/2004
Celexnr.: 32009R0669

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.08.2009
Frist returnering standardskjema: 07.10.2009
Dato returnert standardskjema: 15.01.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 060/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.01.2010
Høringsfrist: 15.04.2010
Frist for gjennomføring: 12.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker