Vet- bluetongue

Kommisjonsvedtak 2007/357/EF av 22. mai 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF vedrørende endring av sperresoner i forbindelse med bluetongue ...

Commission Decision 2007/357/EC of 22 May 2007 amending Decision 2005/393/EC as regards restricted zones in relation to bluetongue ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.06.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og i EØS-komitèen. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2005/393/EF av 23. mai 2005 om beskyttelses- og overvåkningssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for forflytning ut av og gjennom disse sonene. Vedtak 2005/393/EF inneholder bestemmelser om avgrensning av de overordnede geografiske områder, hvor medlemsstatene skal etablere beskyttelses- og overvåkningssoner (sperresoner) i forbindelse med bluetongue.

På bakgrunn av nye dokumenterte opplysninger fra Tyskland endres sperresonene i Tyskland.

Merknader

Rettsakten er gjennomført med forskrift 2. november 2007 nr. 1222 om endring i forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene. Endringen går ut på at vedlegget oppdateres i forhold til Tyskland hvor det er restriksjoner i forhold til forflytning av drøvtyggere samt sæd, egg og embryo i sperresonene.  

Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

 Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/357/EF
Basis rettsaktnr.: 2005/393/EF
Celexnr.: 32007D0357

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.05.2007
Frist returnering standardskjema: 05.07.2007
Dato returnert standardskjema: 27.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 149/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.11.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen