Fôr - tilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 496/2007 av 4. mai 2007 om endring av forordning (EF) nr. 600/2005 som for så vidt gjelder fastsettelse av en maksimalgrenseverdi for restkonsentrasjoner av fôrtilsetningsstoffet Salinomax 120G , som tilhører gruppe av koksidiostatika og andre legemidler...

Commission Regulation (EC) No 496/2007 of 4 May 2007 amending Regulation (EC) No 600/2005 as regards the introduction of a maximum residue limit for the feed additive Salinomax 120G , belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.05.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endringer av forordning (EF) nr. 600/2005 og omhandler fastsettelse av maksimalgrenseverdier for restmengde av tilsetningsstoffet salinomycinnatrium ” Salinomax 120G” som tilhører gruppe koksidostatika og andre legemidler. "Salinomax 120G" er godkjent iht Rådets direktiv 70/524/EØF. Ved Kommisjonsforordning (EF) nr. 600/2005 ble tilsetningsstoffet godkjent til bruk hos slaktekyllinger i ti år. I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan godkjenning av et tilsetningsstoff endres etter søknad. Firma (Alpharma, Belgia, BVBA) har anmodet om at godkjenningsbetingelsene endres slik at det innføres maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av stoffet (MRL) etter vurdering av EFSA. I uttalelse fra 26. januar 2005 har EFSA foreslått at det fastsettes midlertidige MRL for Salinomax 120G. Forordning (EF) nr. 600/2005 endres derfor.    Salinomax 120G er oppført i EF-register over fôrtilsetningsstoffer som E 766. Det er satt krav til minimumsinnhold på 50 mg aktivt stoff /kg fullfôr og maksimumsinnhold på 70 mg aktivt stoff /kg fullfôr. Tilførsel av stoffet siste dag før slakting er forbudt. Tidligere var fristen på 5 dager. I bruksanvisning må opplyses at det er farlig for dyr av hestefamilien og kalkuner. Dette fôrstoffet inneholder ionophor og bør ikke anvendes sammen med visse legemidler (for eksempel tiamulin). Stoffet er godkjent fram til 2015. MRL er satt på 5 µg salinomycin/kg våtvev.  

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Rettsakten har ikke vært til høring hos fôrvareindustrien/forbrukerorganisasjoner.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel. En bør merke seg at tilbakeholdelsestid før slakting endres fra 5 til en dag. Norge har etter EØS-avtalen unntak for koksidiostatika, og kan opprettholde tilbakeholdelsesfrist på 5 dager.

Andre opplysninger

Siden rettsakten også omhandler MRL for matvarer, vil HOD også være ansvarlig departement. Ved gjennomføring av rettsakten må det vurderes om rettsakten skal innlemmes i regelverk som gjelder mat i tillegg til regelverk som gjelder fôrvarer.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0496/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0496

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.05.2007
Frist returnering standardskjema: 18.06.2007
Dato returnert standardskjema: 27.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 152/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen