Økologi - bruk av karensfôr

Kommisjonsforordning (EF) nr. 394/2007 av 12. april 2007 som endrer vedlegg I til Rådsforordning (EØF) nr. 2092/1991 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler...

Commission Regulation (EC) No 394/2007 of 12 April 2007 amending Annex I to Council Regulation (EEC)No 2092/1991 on organic production of agricultural products and indications refferring thereto on agricultural products and foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.05.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Forslaget til regelverksendring ble først tatt opp på møtet i den faste komiteen for økologisk landbruksproduksjon (SCOF) den 13.03.2007, og fikk støtte fra flertallet da endringforslaget ble lagt fram til avstemming på samme møte.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen den 28. september 2007 ved EØS-komitébeslutning 104/2007.    

Sammendrag av innholdet:
Rettsakten endrer produksjonsreglene for økologisk husdyrhold, og åpner for å fôre økologiske husdyr med større andeler fôr fra arealer under omlegging til økologisk drift. Det har tidligere vært tillatt å benytte opp til 30 % fôr fra arealer i andre karensår hvis fôret er innkjøpt, og opp til 60 % fôr fra slike arealer hvis fôret er dyrket på egen gård (regnet i tørrstoff og per år). Endringen medfører at det nå kan brukes opp til 50 % fôr fra arealer i andre karensår hvis fôret er innkjøpt, og opp til 80 % fôr fra egne arealer i andre karensår. Endringen er midlertidig, og fra 2009 vil de prosentsatsene som gjaldt før rettsakten ble vedtatt igjen være gjeldende.

Bakgrunnen for regelverksendringen er mangelen på økologisk fôr i store deler av Europa. Det er tenkt at dette tiltaket på kort sikt kan være et tiltak for å øke mengden fôr som kan benyttes til økologiske husdyr, og samtidig føre til at flere legger om nye arealer til økologisk drift slik at fôrsituasjonen bedres på lengre sikt.

Merknader:
Rettsakten krever endring i forskrft av 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukt og næringsmidler (økologiforskriften).

Rettsakten vil være positiv for husdyrprodusenter som har mulighet til å legge om nye arealer til økologisk drift, men antas å ikke få økonomiske konsekvenser av betydning. Rettsakten medfører heller ingen administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til vurdering i Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Forhøring hos næringen har vært ansett som overflødig da rettsakten utelukkende har postive konsekvenser for næringen. Debio, som medlemsorganisasjon representerer alle typer aktører på området, har vært positive til forslaget. Rettsakten har vært på høring etter at den ble vedtatt i EU, og bare et innspill har kommet inn.

Vurdering

Norske myndigheter har stilt seg positive til bruk av karensfôr til økologiske husdyr, både tidligere og i dette tilfellet. Vi har imidlertid stilt spørsmålstegn ved hvor stor effekt denne regelverksendringen vil ha på tilgangen til fôr til økologiske husdyr, særlig fordi endringen er midlertidig. På møtet i SCOF den 13.03 foreslo de norske representantene å gjøre endringen permanent, men forslaget møtte motstand hos flere medlemsland.    

Rettsakten anses som relevant og akseptabel.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2002)394
Rettsaktnr.: 394/2007
Basis rettsaktnr.: 2092/1991
Celexnr.: 32007R0394

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.04.2007
Frist returnering standardskjema: 29.05.2007
Dato returnert standardskjema: 04.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 104/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.10.2007
Høringsfrist: 16.11.2007
Frist for gjennomføring: 17.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen