Fôr - tilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 188/2007 av 23. februar 2007 om godkjenning av en ny anvendelse av Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som fôrtilsetningsstoff...

Commission Regulation (EC) No 188/2007 of 23 February 2007 concerning the authorisation of a new use of Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) as a feed additive...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.03.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.04.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2007. Forskriftsendringen ble fastsatt 31. juli 2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir godkjenning til nytt bruksområde for et gjærprodukt som inneholder Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47, handelsnavn Biosaf Sc 47. Godkjenningen er gitt under kategorien ”Zooteknisk tilsetningsstoff: Tarmstabiliserende stoff”, og bruksområdet er fôr til mjølkegeit og mjølkesau. (NB. Godkjenningen gjelder sau til mjølkeproduksjon og ikke lakterende søyer).  Produktet er tidligere godkjent til slaktedyr, avvendt smågris, purke, kanin, mjølkeku og lam til slakt, og henvisninger til de ulike forordninger er gitt i teksten. Det påpekes videre at analysemetoden ikke er å oppfatte som offisiell metode slik det er krav om i kontrollforordningen (forordning (EF) nr. 882/2004). Produktet er gitt godkjenningsnr. 4b 1702. Doseringen er gitt iht. fullfôr med 12% vann og ved beregning må en derfor inkludere en viss mengde grovfôr. Under ”Andre bestemmelser” er det også angitt daglig dosering pr dyr.  

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Ingen økonomiske og administrative konsekvenser. Betydning for Norge: Rettsakten anses som positiv for Norge.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 188/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0188

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.02.2007
Frist returnering standardskjema: 10.04.2007
Dato returnert standardskjema: 26.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 074/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.08.2007

Lenker

Til toppen