Utsikter for gass- og elmarkedet

Europakommisjonens meddelelse "Prospects for the internal gas and electricity market"...

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament "Prospects for the internal gas and electricity market"...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.03.2007

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EUs energiministre drøftet "Prospects for the internal gas and electricity market" under møtet i energi- og transportrådsformasjonen 15. februar. Hovedelementene i meddelelsen ble også skissert i "Energy Policy for Europe" dokumentet som lå til grunn for de politiske drøftelser mellom energiministrene. Saken ble diskutert under møtet i det europeiske råd 8. og 9. mars då. Det ventes at Europakommisjonen vil komme med konkrete forslag til EUs energiministermøte i juni og/eller medio 2007. Kommisjonen vil i lys av de politiske drøftelser mellom energiministrene og i det europeiske råd (DER) vurdere og utarbeide de konkrete forslag. Spesiell oppmerksomhet er det knyttet til hvilke konkretre forslag Kommisjonen vil legge frem når det gjelder å skille ut ansvaret fra overføringsdelen fra andre deler av virksomheten ( "unbundling") og hva som kan inngå i tiltak under mer effektiv regulering både på nasjonalt og europeisk nivå. Under drøftlesene av "unbundling" i rådet i februar og mars fremkom det også ulike kompromiss-forslag utover de som forelå i meddelsen.  

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen la 10. januar 2007 frem en bred "energipakke" med mål om å etablere en ny energipolitikk for EU. Tiltakene i energipakken søker å bekjempe klimaendringene, sikre EUs forsyningssikkerhet og fremme konkurranseevnen. ( se også eget flak om energipakken og "Energy Policy for Europe"-dokumentet). Meddelelsen om utsiktene for det indre gass- og elektrisitetsmarkedet inngår i denne pakken. Denne meddelelsen kommer som følge av at det indre markedet for gass og elektrisitet ikke fungerer etter hensikten. I følge Kommisjonen har medlemsstatene ikke fullt ut implementert gassdirektiv II og eldirektiv II. Det har åpnet sak mot en rekke medlemsland for manglende implementering av direktivene. Samtidig viser en sektorundersøkelse om konkurranselovgivningen på gass- og elsiden, utført av DG Konkurranse, at markedet ikke fungerer i henhold til konkurranserglene.

Det vises blant annet til følgende svakheter ved elektrisitets- og gassmarkedenes funksjonsmåte; 1) regulerte priser hindrer nykommere adgang til markedet; 2) overførings- og distribusjonssystemsoperatører er ikke tilstrekkelig skilt ut fra andre deler av virksomhetene; 3) tredjeparter er ikke gitt tilgang til markedet og 4) de nasjonale regulatorene mangler tilstrekkelig kompetanse og en mangler effektiv regulering på europeisk nivå. Kommisjonen signaliserte derfor i meddelelsen nye tiltak med mål om å realisere det fulle potensialet til det indre gass og elektrisitetsmarkedet innen januar 2009. Det pekes bl.a. på følgende tiltak som er nødvendige for å oppnå disse målene:

  • Unbundling: Det legges opp til å danne et klarere skille mellom overføringsdelen av energiselskapene fra øvrige deler av virksomhetene for å sikre ikke-diskriminerende tilgang til nettverk. To mulige løsninger skisseres: eierskapsmessig skille ("Ownership unbundling") eller et separat system for operatorene uten eierskapsmessig skille gjennom en ISO-mekanisme. (Independent System Operator).
  • Regulering: Kommisjonen ønsker å styrke rolle til regulatorene og harmonisere disse reglene på nasjonalt nivå mellom landene. Ifølge Kommisjonen trenger regulatorene ex-ante myndighet over i) alle aspekter vedrørende tredjepartstilgang, ii) tilgang til gasslagre, iii) markedsovervåkning av power exchanges, iv) balanseringsmekanismer, v) overholdelse av funksjonell og account unbundling for distribution system operators, vi) alle grensekryssende tilfeller, vii) konsumentbeskyttelse, viii) informasjonssamling og ix) sanksjon for ikke-overholdelse. Kommisjonen ser to mulige løsninger for organiseringen av et regulatororgan. Et forslag kan være å basere seg på det etablerte europeisk nettverk av uavhengige regulatorer (European Regulators Group for Electricity and Gas - et såkalt ERGEG+) som vil formalisere rollen til ERGEG og gis beslutningsmyndighet i avgrensede saker. Den andre løsningen skissert av Kommisjonen er opprettelsen av et nytt organ på fellesskapsnivå som vil kunne ta individuelle beslutninger for el og gassmarkedet for regulære og tekniske spørsmål.
  • Koordinering mellom systemoperatorer for overføringsnettet: For å sikre et konkurransedyktig marked og forsyningssikkerhet må TSOene gjøre tilstrekkelig med kapasitet i overføringsnettet tilgjengelig. Kommisjonen peker på at et bedret nivå av TSO-koordinering vil kreve ett nytt rettslig rammeverk på europeisk nivå. En løsning hvor TSOene gis en mer formalisert institusjonell rolle er signalisert (ETSO+/GTE+ løsning).
    Kommisjonen legger opp til å fremme tiltak som vil bøte på problemene knyttet til flaskehalsproblematikk.
  • Gjennomsiktighet og sikkerhet: Ny lovgivning forventes for å etablere minimumskriterier for gjennomsiktighet og felles sikkerhetsstandarder for nettverk.

Merknader

Forslagene som i meddelsen er signalisert fra Kommisjonen vil kunne berøre flere sider ved norsk regelverk avhengig av hvor omfattende rettsakten(e) vil bli. Norge opererer med et skille mellom overføringdelen ved Statnett SF og andre virksomhetsdeler. En ny rettsakt som klarere fastsetter krav om eierskapsmesig skille ("ownership unbundling") vil dermed i liten grad ventes å endre den norske organiseringen når det gjelder forholdet mellom Statnett og øvrige virksomheter i Norge på elområdet. På gassområdet er det etablert en type ISO gjennom Gassco. Eventuelt nye forslag på dette området bør følges tett fra norsk side  både på el- og gassområdet. I EØS-sammenheng vil det derfor være kontinuerlig oppmerksomhet rundt substansen i en "tredje energimarkedspakke" som kan bli fremlagt allerede i 2007.  

Eventuelle forslag om styrkede regulatorfunksjoner må også følges med henblikk på EØS-tilpasninger. 

Sakkyndige instansers merknader

OED sendte meddelelsen fra Kommisjonen på en kort høring/orientering 6. mars med frist 2. april. Det kom flere høringsuttalelser på meddelelsen.

Saken behandles i spesialutvalget for energi hvor Finansdepartementet, Fornyingsdepartementet, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Det orienteres om saken på møtet i spesialutvalget 13. april. 

Vurdering

Eventuell lovgivning som utvikles på EU-nivå må antas å være EØS-relevant. Det ventes at kommende lovgivning i hovedsak vil bygge på eksisterende lovgivning, men nye initiativ kan også ventes. Både eldirektiv II og gassdirektiv II er hjemlet i EF-traktatens artikkel 95. DEn 19.september 2007 la Kommisjonen frem en større energimarkedspakke som forhandles frem i råd og Europaparlament basert på denne meddelelsen. Disse forhandligneen forventes å ta fra 12 til 18 måneder.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.: KOM(2006)841 final
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen