Vet - alternativ merking av ferskt fjørfekjøtt

Kommisjonsvedtak 2007/118/EF av 16. februar 2007 om fastsettelse av nærmere bestemmelser for et alternativt identifikasjonsmerke i henhold til Rådsdirektiv 2002/99/EF...

Commission Decision 2007/118/EC of 16 February 2007 laying down detailed rules in relation to an alternative identification mark pursuant to Council Directive 2002/99/EC (notified under document number C(2007) 422) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.03.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten åpner for at medlemsstatene kan velge å bruke et alternativt identifikasjonsmerke for merking av kjøtt fra fjørfe og andre fugler i fangenskap, inkludert kvernet kjøtt, mekanisk utbeinet kjøtt, tilberedt kjøtt og/ eller kjøttprodukter, istedenfor de stempelmerkene som er angitt i vedlegg II til rådsdirektiv 2002/99/EF (H4).

Dette alternative identifikasjonsmerket skal kun benyttes på den nevnte type kjøtt som er slaktet eller produsert innenfor en restriksjonssone i en beredskapsituasjon med Aviær influensa eller Newcastle disease. (Jf. rådsdirektiv 2005/94/EF artikkel 23, punkt 1, bokstav g og rådsdirektiv 92/66/EØF artikkel 9, punkt 2, bokstavene f og i, og punkt 4, bokstav c.)

EU åpner for at medlemslandene valgfritt kan gjennomføre disse bestemmelsene. Medlemslandene er pliktige til å melde fra til Kommisjonen dersom de velger å benytte seg av det alternative identifikasjonsmerket.

Rettsaktens artikkel 2, bokstav b, åpner også for at det nevnte kjøttet i en overgangsperiode kan merkes med et nasjonalt stempelmerke, jf. forordning (EF) nr. 2076/2005.

Merknader

H4 er implementert i forskrift 9. september 2005 nr. 1045 om generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum.

Mattilsynet har bedt fjørfebransjen om å vurdere om de ønsker det alternative identifikasjonsmerket, istedenfor de alternativene som er gitt i vedlegg II til H4.  Dersom bransjen ikke har sterke ønsker om å få benytte et alternativt identifikasjonsmerke, mener Mattilsynet at det ikke er behov for en regelverksendring som åpner for denne muligheten. I møte med Mattilsynet 26. mars 2007 har bransjen gitt uttrykk for at de ønsker å kunne benytte det alternative identifikasjonsmerket.

Dersom bransjen ønsker dette alternativet, må endringene tas inn i forskrift 9. september 2005 nr. 1045 om generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum.

Rettsakten antas ikke å medføre økte administrative oppgaver eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1, dersom Norge velger å innføre det alternative identifikasjonsmerket.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/118/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/99/EF
Celexnr.: 32007D0118

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.02.2007
Frist returnering standardskjema: 04.04.2007
Dato returnert standardskjema: 29.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 098/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen