Vet - KSP

Kommisjonsvedtak 2006/805/EF av 24. november 2006 om dyrehelsemessige beskyttelsestiltak i forbindelse med bekjempelsen av klassisk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer K(2006) 5538)...

Commission Decision 2006/805/EC of 24 November 2006 concerning animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States (notified under document number C(2006) 5538)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.03.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering av EFTA/EØS-statene.

Rettsakten opphever vedtak 2003/526/EF som angår særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med KSP i visse medlemsstater. Denne har tidligere vært endret en rekke ganger.

Restriksjonene i forbindelse med transport og handel med levende svin, svinesæd og egg og embryo av svin som vedtak 2003/526/EF inneholdt overfor Tyskland, Frankrike og Slovakia, videreføres i angjeldende rettsakt.

Det er nå påvist KSP i Bulgaria. Siden landet fra 1.1.2007 er medlemsstat, skal tilsvarende bestemmelser, som gjelder for deler av Tyskland, Frankrike og Slovakia, også gjelde for Bulgaria. I lys av den endemiske situasjonen i Bulgaria, er det bestemt at vedtaket skal gjelde hele Bulgaria. Itillegg fastsetter rettsakten at Bulgaria ikke skal ha lov til å sende ferskt svinekjøtt eller kjøtt og kjøttprodukter som består av, eller inneholder svinekjøtt, ut av landet og at slike produkter skal være forsynt med et spesielt stempel som ikke kan forveksles med det som vanligvis brukes for svinekjøtt.

Rettsakten skal vurderes på ny 9 måneder etter at Bulgaria har tiltrådt EU. 

Rettsakten krever endring i forskrift 28 april 2006 nr. 475 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i svinebesetninger i EØS-området.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/805/EF
Celexnr.: 32006D0805

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.06.2007

Lenker

Til toppen