Vet - soner skjelldyrking UK/Irland

Kommisjonsvedtak 2007/104/EF av 15. februar 2007 som endrer vedtak 2002/300/EF om områder som er unntatt fra listen over godkjente soner for Bonamia ostreae (notifisert under dokumentnummer C(2007) 419)...

Commission Decision 2007/104/EC of 15 February 2007 amending Decision 2002/300/EC as regards the areas excluded from the list of approved zones with regard to Bonamia ostreae...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.03.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. september 2007.

Sammendrag av innholdet

Rettsakten endrer listen over soner som er fri for skjellsykdommen Bonamia ostreae. I Irland er sykdommen påvist i Loch Swilly, og Loch Swilly er derfor unntatt fra fristatus. I Det forente kongerike (UK) er sykdommen påvist i Loch Sunart. Området hvor denne innsjøen ligger er derfor unntatt fra fristatus.

Merknader 

Gjeldende norsk regelverk: Forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige betingelser ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter (omsetningsforskriften). Status for sone i Norge som er godkjent fri for de aktuelle dykdommer fremgår av omsetningsforskriften § 24.

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Oppdatert liste må til enhver tid være tilgjengelig på Mattilsynets hjemmesider i tilknytning til omsetningsforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge og norske brukere har behov for å være orientert om status for sykdommen i andre land innen EØS-området. Det vedtas relativt ofte endringer i listen.

Rettsakten er relevant og aksepatabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0104/2007/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0104

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.02.2007
Frist returnering standardskjema: 30.03.2007
Dato returnert standardskjema: 29.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 099/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen