Vet - kjøttimport 3. stat

Kommisjonsvedtak 2007/736 av 9. november 2007 om endring av vedlegg II til rådsvedtak 79/542/EØF angående lister over tredjestater eller deler av tredjestater som er godkjent for import til fellesskapet av visse typer ferskt kjøtt....

Commission Decision 2007/736 of 9 November 2007 amending Annex II to Council Decision 79/542/EEC as regards the list of third countries and parts thereof from which imports into the Community of certain fresh meat is authorised...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.11.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammenstilling av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II til vedtak 79/542/EØF med hensyn til import av fersk kjøtt fra

1) Argentina. Her gjøres det lempinger av tidligere importrestriksjoner - innførte på grunn av munn- og klovsyke (MKS).Gjeldende fra 1. desember 2007.

2) Botswana. Her gjøres det også lempinger av tidligere importrestriksjoner. Gjeldende fra 1. desember 2007.

3) Columbia. Her innføres det importrestriksjoner for ferskt kjøtt av storfe på grunn av manglende overvåkningsplan for reststoffer, samt manglende godkjente eksportviksomheter. Gjeldende fra 1. desember, men kjøtt kan innføres i en overgangsperiode på 90 dager fra denne dato.

Rettsakten opphever vedtakene 96/367/EF og 96/414/EF da disse vedtakene nå reguleres i annet EU-regelverk.

Merknader

Rettsakten krever endring i:

1. Forskrift 20. mars 2001 nr. 421 om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av ferskt kjøtt av klauvdyr fra Argentina.

2. Forskrift 22. mars 2002 nr. 302 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsyke i Botswana.

3. Forskrift 31. desember 1998 nr. 1475 om dyrehelsemessige betingelser for import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra tredjeland.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/736/EF
Celexnr.: 32007D0736

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen