Vet- MKS

Kommisjonsvedtak 2007/552/EF av 6 august 2007 om midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Storbritannia (notifisert med dokument nummer C(2007) 3852) ...

Commission Decision 2007/552/EC of 6 August 2007 concerning interim protection measures with regard to foot-and-mouth disease in the United Kingdom (notified under document number C(2007) 3852) ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 14.11.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 7. august 2007 nr. 942 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Det forente Kongerike. For gjennomføring av særskilte beskyttelsestiltak i norsk rett gis det unntak for høring jfr. matloven §23 tredje ledd. 

Sammendrag av innhold 

Rettsakten er utarbeidet som følge av munn- og klauvsjuke i Storbritannia. Formålet med rettsakten er å hindre spredning av dyresykdommen til andre medlemsstater. I henhold til vedtaket er det forbudt å sende levende klauvdyr, samt sæd, ova og embryo, ferskt kjøtt, kjøttprodukter, melk, melkeprodukter, huder, skinn, andre produkter av klauvdyr og animalsk gjødsel fra områder nevnt i vedlegg I, dvs. fra hele Storbritannia. I tillegg er det restriksjoner på forsendelse av hest, samt forbud mot å sende levende klauvdyr til Storbritannia. Likeledes er utførsel av animalske produkter i små kvanta til eget forbruk ikke tillatt. Det gis særskilte unntak fra forbudet for visse animalske produkter av levende klauvdyr.

Merknader

Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notifisering til ESA på Form1 ble sendt 15. august 2007.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/552/EF
Celexnr.: 32007D0552

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.08.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.08.2007

Lenker

Til toppen