Vet- Munn og klauvsjuke Storbritannia

Kommisjonsvedtak 2007/554/EF av 9 august 2007 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Storbritannia og som opphever vedtak 2007/552/EF (notifisert med dokument nummer C(2007) 3901) ...

Commission Decision 2007/554/EC of 9 August 2007 concerning certain protection measures against foot-and-mouth disease in the United Kingdom and repealing Decision 2007/552/EC (notified under document number C(2007) 3901) ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 14.11.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 13. august 2007 nr. 975 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Det forente kongerike. Samtidig oppheves forskrift 7. august 2007 nr. 942. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av særskilte beskyttelsestiltak i norsk rett jfr. matloven §23 tredje ledd. 

Sammendrag av innhold 

Rettsakten er utarbeidet som følge av munn- og klauvsjuke i Storbritannia og opphever kommisjonsvedtak 2007/552/EF. Formålet med rettsakten er å hindre spredning av dyresykdommen til andre medlemsstater. I henhold til vedtaket er det forbudt å sende levende klauvdyr, samt sæd, ova og embryo, ferskt kjøtt, kjøttprodukter, melk, melkeprodukter, huder, skinn, andre produkter av klauvdyr og animalsk gjødsel fra områder nevnt i vedlegg I, dvs. fra hele Storbritannia. I tillegg er det restriksjoner på forsendelse av hest, samt forbud mot å sende levende klauvdyr til Storbritannia. Likeledes er utførsel av animalske produkter i små kvanta til eget forbruk ikke tillatt.

Det gis særskilte unntak fra forbudet for visse animalske produkter av levende klauvdyr. Dette gjelder særskilt for produkter som enten er produsert før handelsrestriksjonene ble innført, for produkter som er fremstilt av råvarer som kommer utenfor restriksjonssonen eller for produkter som har gjennomgått en behandling som inaktiverer munn- og klauvsjukeviruset.   

Merknader

Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notifisering på Form1 ble sendt til ESA 17. august 2007.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/554/EF
Celexnr.: 32007D0554

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.08.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.08.2007

Lenker

Til toppen