Fôr - tilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr 1137/2007 av 1. oktober 2007 om godkjenning av Bacillus subtilis (O35) som fôrtilsetningsstoff...

Commission Regulation (EC) No 1137/2007 of 1 October 2007 concerning the authorisation of Bacillus subtilis (O35) as feed additive...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.10.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.11.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir godkjenning av mikroorganismen Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling. Tilsetningsstoffet har identifikasjonsnummer 4b1821 og er klassifisert som zooteknisk tilsetningsstoff i funksjonell gruppe Tarmstabiliserende stoffer. Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) kan benyttes i fôr som inneholder følgende koksidiostatika: Diclasuril, halofuginon og robendin, men ingen av disse er tillatt i Norge. Det er angitt analysemetode for stoffet, og det er godkjent fram til 22. oktober 2017.

Merknader

Rettsakten endrer forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer, forskriftens vedlegg 2 oppdateres.

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for næringen eller tilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1137/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R1137

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.10.2007
Frist returnering standardskjema: 15.11.2007
Dato returnert standardskjema: 13.11.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.03.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 021/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.03.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 04.04.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.04.2008

Lenker

Til toppen