Vet - tilleggsgarantier-bovine dyr

Kommisjonsvedtak 2007/584/EF av 21. august 2007 som endrer vedtak 2004/558/EF som implementerer rådsdirektiv 64/342/EØF hva angår tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotracheitt relatert til samhandel med bovine dyr og til godkjenning av bekjempelseprogram presentert av medlemstater (notifis...

Commission Decision 2007/584/EC of 21 August 2007 amending Decision 2004/558/EC implementing Council Directive 64/432/EEC as regards additional guarantees for intra-Community trade in bovine animals relating to infectious bovine rhinotracheitis and the approval of the eradication programmes prese...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.09.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.10.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2004/558/EF som omhandler godkjenning av bekjempelsesprogram og supplerende garantier vedrørende infeksiøs bovin rhinotracheititt (IBR). For tiden er alle regioner i Tyskland oppført i vedlegg I til vedtak 2004/558/EF, som inneholder en liste over regioner med godkjente bekjempelseprogram. Tyskland har søkt Kommisjonen om at områdene Oberpfalz og Oberfranken i delstaten Bayern erklæres fri for infeksiøs bovin rhinotracheitt. For disse områdene er det innvilget tilleggsgarantier etter direktiv 64/432/EØF artikkel 10. Dette medfører en oppdatering av listen over regioner med tilleggsgarantier i henhold til kommisjonsvedtak 2004/558/EF vedlegg II.

Italia har forelagt Kommisjonen bekjempelsesprogram for utryddelse av IBR i regionen Friuli Venezia Giulia og provinsen Trento. Programmene er godkjent i henhold til direktiv 64/432/EØF artikkel 9. Dette medfører at listen over regioner med godkjente bekjempelsesprogram i henhold til kommisjonsvedtak 2004/558/EF vedlegg I oppdateres.       

Rettsakten stiller også krav til prosedyrene for å kontrollere og opprettholde fristatus for IBR i besetninger og i land som ikke har tilsvarende tilleggsgarantier som Norge.

Merknader

Rettsakten krever ingen forskriftsendringer. Land/regionlistene i EØS er, i tråd med den implementering som ble gjennomført og vedtatt i 1995, ikke tatt med i forskriftene. Dette prinsippet har vært gjennomgående for alle dyresykdommer i EØS som gir rett til fristatus eller tilleggsgarantier.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ingen notifisering på Form 1 til ESA.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/584/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0584

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.09.2007
Frist returnering standardskjema: 13.10.2007
Dato returnert standardskjema: 25.10.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 040/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen