Vet- AI vaksinasjonsplan

Kommisjonsvedtak 2007/598/EF av 28 august 2007 om tiltak for å forebygge spredning av høypatogen aviær influensa til andre fugler i fangenskap som holdes i dyreparker og andre godkjente institusjoner...

Commission Decision 2007/598/EC of 28 August 2007 concerning measures to prevent the spread of highly pathogenic avian influenza to other captive birds kept in zoos and approved bodies, institutes or centres in the Member States...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.09.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.10.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten fastsetter tiltak som skal redusere spredning av høypatogen aviær influensa fra villfugl til fugler i fangenskap i dyreparker og andre godkjente institusjoner. Vedtaket opphever kommisjonsvedtak 2006/474/EF av 6. juli 2006 om tiltak for å forebygge spredning av høypatogen aviær influensa forårsaket av influensa A-virus av subtype H5N1 til fugler som holdes i dyreparker og andre godkjente institusjoner. Vedtak 2006/474/EF opphevet vedtak 2005/744/EF.

Basert på en vurdering av den epidemiologiske situasjonen, skal medlemsland sette inn tiltak for å forhindre spredning av aviær influensa til fugler i fangenskap. Medlemslandene kan velge å vaksinere mot aviær influensa, forutsatt at deres vaksinasjonsplan har blitt godkjent av Kommisjonen, og at Kommisjonen informeres om eventuelle endringer i planen. En rapport med detaljert oversikt over eventuelt utført vaksinering skal leveres inn til Kommisjonen og de andre medlemslandene årlig, innen 30. mars. En mal for rapporteringen finnes i vedtakets vedlegg IV.

Merknader 

Rettsakten er gjennomført ved:

  • Forskrift 5. desember 2005 nr. 1417 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap (relevant i forhold til artikkel 3)
  • Vaksinasjonsprogram 5. mai 2006, sendt til ESA 15. mai 2006 (relevant i forhold til artikkel 4 og 5)

Forskrift 5. desember 2005 nr. 1417 har som formål å hindre smitte fra villfugl til fugler holdt i fangenskap, dette inkluderer også fugler holdt i fangenskap i zoologisk hage. Vedtak 2007/598/EF inneholder ingen nye krav når det gjelder å forhindre spredning av aviær influensa fra villfugl, men medlemslandene må gjennomføre de tiltak som anses som nødvendige basert på en vurdering av den epidemiologiske situasjonen.

Når det gjelder utformingen av vaksinasjonsplanen inneholder rettsakten ingen nye krav til medlemslandene, men all vaksinering utført etter de godkjente vaksinasjonsplanene må nå rapporteres årlig til kommisjonen og de andre medlemslandene. Det er tillatt å flytte vaksinerte fugler til andre medlemsland under visse forutsetninger, noe som ikke er detaljert beskrevet i vår vaksinasjonsplan. Planen må også holdes oppdatert med hensyn til de institusjoner hvor vaksinering kan bli aktuelt.

Rettsakten medfører ikke behov for materielle regelverksendringer, men hjemmelsfeltet i forskrift 5.desember 2005 nr. 1417 må oppdateres.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akspetabel.

Andre opplysninger

Rettsakten er notifiseringspliktig

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/598/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0598

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.09.2007
Frist returnering standardskjema: 13.10.2007
Dato returnert standardskjema: 25.10.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 040/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker