Endring - felles standarder for luftfartssikkerhet

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1477/2007 som endrer forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet...

Commission Regulation (EC) No 1477/2007 amending Regulation (EC) No 622/2003 laying down measures for the implementation of the commom basic standards on aviation security...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.04.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.04.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 13. desember 2007 og trådte i kraft i EU 2. januar 2008.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet inneholder detaljerte supplerende sikkerhetskrav i tillegg til de krav som er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2320/2002.

Etter vedtakelse av forordning (EF) nr. 622/2003 har det oppstått behov for å presisere de felleseuropeiske securitykravene, blant annet som følge av EU-kommisjonens erfaringer fra gjennomførte inspeksjoner av europeiske lufthavner, luftfartsselskaper og fraktleverandører. Forordning (EF) nr. 622/2003 er tidligere endret ved forordning (EF) nr. 68/2004, 781/2005, 857/2005, 65/2006/, 240/2006, 831/2006, 1448/2006, 1546/2006, 1862/2006, 437/2007 og 915/2007. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1477/2007 fastsetter ytterligere presisering av securitykravene slik de er fastsatt i forordning (EF) nr. 622/2003.

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 915/2007 ble det innført et nytt unntak i tilknytning til vedleggets punkt 4.1.1.1 i forordning (EF) nr. 622/2003, for bestemte tredjelands lufthavner. Væske som har blitt anskaffet på utsalgssteder lokalisert på flyside, eller på sikkerhetsbegrenset område på flyplassen, kan på visse vilkår medtas inn på sikkerhetsbegrenset område eller ombord på luftfartøy, uavhengig av bestemmelsene om begrensning når det gjelder størrelsen på den enkelte beholder, total mengde væske m.m. Det vil si at det foreslås etablert en tilsvarende ordning som allerede er på plass for reiser innen EU/EØS når det gjelder varer kjøpt etter passering av sikkerhetskontrollen (tax free) for reisende fra enkelte tredjelands lufthavner. Forordningen medfører en lettelse i kravene for passasjerer som reiser fra disse lufthavnene og som skal videre med fly etter mellomlanding i EU/EØS. Varene blir forseglet i spesielle poser ved kjøp på flyplassen og den forseglede posen med væske (tax free-varer) må være merket slik at det fremgår at varene er anskaffet på flyside de siste 36 timer.

Forordning (EF) nr. 1477/2007 fastsetter at Changi airport i Singapore blir omfattet av ovennevnte unntak.

Vurdering

Norge har så langt implementert EUs security-regelverk innen sivil luftfart. Disse er gjennomført ved forskrift av 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Unntaket for Changi airport i Singapore vil innebære mindre administrative og økonomiske konsekvenser for luftfartsmyndighetene i forbindelse med informasjon til markedet og publikum i den forbindelse. For lufthavnoperatører med direkte eller indirekte trafikk fra aktuelle tredjeland og transfer nasjonalt eller internasjonalt vil forslaget innebære at flere passasjerer vil ha med seg forseglede poser som må kontrolleres i sikkerhetskontrollen. Det antas at dette er et så begrenset antall at det ikke vil medføre økte kostnader.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1477/2007 har ikke vært sendt på høring. Unntaket vil kun berøre de passasjerene som kommer fra Changi airport i Singapore og skal reise videre nasjonalt eller internasjonalt etter at de har ankommet Norge. Lufthavnoperatørene er orientert om forordningen.

Av hensyn til passasjerene har Samferdselsdepartementet 31. mars 2008 fastsatt en forskrift som innebærer at reisende som kommer fra Changi airport i Singapore, og har forseglet tax-free varene i henhold til regelverket, vil få med seg disse varene ved videre reise innenlands. Passasjerene er inneforstått med at det innenfor EU/EØS-området er det samme regelverket på dette området. For å unngå at passasjerer fra Changi airport skal bli fratatt væske, som er forseglet i henhold til regelverket, på norske lufthavner valgte departementet å fastsette en slik forskrift. Forskriften ble opphevet når forordningen ble gjennomført i norsk rett.

Regelverket på dette området er basert på at samme regelverk gjennomføres på alle lufthavner innenfor EU/EØS-området, såkalt "one-stop security". Norge har gjennomført øvrig regelverk på området.

Forordningen er gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift av 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1477/2007
Basis rettsaktnr.: 622/2003
Celexnr.: 32007R1477

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.12.2007
Frist returnering standardskjema: 12.02.2008
Dato returnert standardskjema: 15.02.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.07.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 087/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.07.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 18.07.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.09.2008

Lenker

Til toppen