Vet - Bluetongue

Kommisjonsforordning (EF) nr. 384/2008 som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 (Bluetongue) vedrørende kriterier for unntak fra forflytningsforbudet i direktiv 2005/75/EF når det gjelder drektige dyr ...

Commission Regulation (EC) No 384/2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the conditions for exempting pregnant animals for the exit ban provided for in Directive 2005/75/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.04.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.11.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er vurdert i EØS/EFTA-landene.

Den 26.02.2009 ble rettsakten, pga. blåtungesituasjonen i Norge, tatt inn i norsk regelverk på nasjonalt grunnlag, selv om rettsakten ikke var gått gjennom EØS-komitéen.  Rettsakten ble vedtatt av EØS-komitéen 29.05.2009, og innlemmet i vedlegg 1, kapittel 1, del 3.2, Nr. 40.

Sammendrag av innhold:

Rettsakten, endrer bluetongueforordningen (EF) nr. 1266/2007) om kontroll med, overvåkning av og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue. Ny kunnskap om sannsynlig overføring av smitte transplacentalt, dvs fra mordyr til foster, medførte nødvendig revurdering av reglene. Utkastet endrer forordningen i Vedlegg III (vedlegg III angir krav når det gjelder unntak fra forflytningsforbudet som gjelder for dyr, sæd, egg og embryo ut fra restriksjonssonene) slik at kravene til drektige dyr blir strengere.

Merknader: Rettsakten krever endring i "forskrift 30. april 2008 nr. 416 om kontroll med, overvåkning av bluetongue og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue". Sistnevnte forskrift implementerer forordning (EF) nr. 1266/2007. Utkastet til endringsforskrift ble sendt på høring 18.07.08, jf vedlegg. Mottatt høringsuttalelse fra næringen støtter forslaget. Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser. Rettsakten er gjennomført med forskriftsendring 03.06.2009.

Sakkyndige instansers merknader: Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri-  og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. Rettsakten ble også vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon som utkast til rettsakt (SANCO-dokument nr: SANCO/10273/2007R2) den 17.06.09.

Utkastet ble sendt til sentrale interessenter i næringen og Veterinærinstituttet for å få eventuelle innspill i forkant av møtet i SCFCAH.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. For Norges del er det en dyrehelsemessig fordel at kravene til forflytning av drektige dyr skjerpes.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 384/2008
Basis rettsaktnr.: 75/2000
Celexnr.: 32008R0384

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.04.2008
Frist returnering standardskjema: 03.05.2008
Dato returnert standardskjema: 05.12.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.05.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 055/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.06.2008
Høringsfrist: 18.07.2008
Frist for gjennomføring: 30.05.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 03.06.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker