Vet - Bluetongue

Kommisjonsforordning (EF) nr. 394/2008 av 30. april 2008 som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 (Bluetongue) vedrørende kriterier for unntak for forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue fra forflytnings-forbudet i Direktiv 2005/75/EF ...

Commission Regulation (EC) No 394/2008 of 30 April 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the conditions for exempting certain animals of susceptible species from the exit ban provided for in Directive 2005/75/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.04.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.05.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Prosessen i EU:

Utkastet ble votert i SCFCAH dyrehelse og dyrevelferd 8-9. april 2008 med kvalifisert flertall. Noen medlemsland avstod fra å stemme.  

Prosessen i Norge:

Et tidligere utkast til endring ble lagt fram i ekstraordinært SCFCAH-møte om bluetongue den 31. mars 08. Dette ble sendt til sentrale interessenter og Veterinærinstituttet for å få eventuelle innspill i forkant av det ekstraordinære møtet. Fra norsk side var man skeptisk til dette utkastet, særlig til forslaget om redusert ventetid fra vaksinasjon til forflytning av dyr. Det ble ikke enighet om innholdet i rettsakten under SCFCAH-møtet, og avstemning ble utsatt til ordinært SCFCAH 8-9 april. På grunn av at revidert utkast ble sendt ut så vidt sent, først ettermiddagen før det ordinære SCFCAH skulle holdes, ble det ikke tid til å involvere næringen i forkant av dette møtet. Veterinærinstituttet ble imidlertid konsultert pr telefon. Forslaget var ganske betydelig endret siden forrige utkast, og til det bedre sett med norske øyne. Det var bla fjernet det omstridte punktet som gjaldt innføring av redusert ”ventetid” fra vaksinasjon til forsendelse/ forflytning av dyret. 

Sammendrag av innhold: Rettsakten endrer bluetongueforordningen ((EF) nr. 1266/2007) om kontroll med, overvåkning av og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue. Flere land har innført ensidige tiltak pga påviste positive BT-tester hos importerte dyr. Det felles BT-regelverket skal i utgangspunktet ta høyde for at kun sikre dyr flyttes, men det har vist seg at det likevel har skjedd flytting av positive dyr, noe som oppfattes som svært uheldig. Kommisjonen skjerper derfor regelverket nok en gang for å legge til rette for å kunne flytte dyr innenfor EU, samtidig som det best mulig skal sikre at smitte ikke spres med flytting av dyr. Det blir, som en overgangsordning fram til 31. des. 2008, innført en ny midlertidig artikkel 9 a. Den nye artikkelen åpner for at medlemsland, etter en risikoanalyse formidlet til Kommisjonen, kan stille krav om at ikke vaksinerte dyr som innføres skal være under 90 dager, dyrene siden fødsel er holdt i vektor beskyttede bygninger og dyrene er testet etter fastsatt regime. Det er videre foretatt endringer i forordningens Vedlegg III, i punktene 6 og 7, som omhandler naturlig immuniserte dyr. Det innføres strengere regler, ved å innføre en ekstra test. Det skal tas ut en serologisk test 60 - 360 dager før forflytning (med positivt resultat), og deretter skal det tas ut en ny andre test ikke tidligere enn sju dager før forflytning (som også skal være positiv).

Merknader:  Rettsakten medfører behov for endring i forskrift 30.april 2008 om kontroll med, overvåkning av bluetonge og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue, som implementerer bluetongueforordningen (1266/2007).   Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader: Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

For Norges del er denne ytterligere skjerpingen av regelverket positiv. Da punktet om ventetiden ble fjernet, anses kriteriene for unntak å være akseptable. Det er et problem for Norge at denne rettsakten ikke formelt vil gjelde, før den har gått gjennom EØS-komitéen og kan bli forskriftsfestet. Norge vil derfor ikke være i stand til å umiddelbart kunne benytte seg av unntaket i artikkel 9 a. Flere medlemsland, bla Sverige, har allerede sendt risikoanalyse til Kommisjonen, og vil derfor ha anledning til å kreve dette unntaket. Det er derfor viktig at prosessen frem til behandling i EØS komiteen blir kortest mulig.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0394/2008
Basis rettsaktnr.: 0075/2005
Celexnr.: 32008R0394

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.05.2008
Frist returnering standardskjema: 26.06.2008
Dato returnert standardskjema: 27.05.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.01.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.05.2008
Høringsfrist: 01.07.2008
Frist for gjennomføring: 30.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker