Fôr - Tilsetningsstoffer i fôr

Kommisjonsforordning (EF) nr. 775/2008 av 4. august 2008 om fastsettelse av MRL-verdi for fôrtilsetningsstoffet canthaxanthin, i tillegg til kravene som er satt i direktiv 2003/7/EF...

Commission Regulation (EC) No 775/2008 of 4 August 2008 establishing maximum residue limits for the feed additive canthaxanthin in addition to the conditions provided for in Directive 2003/7/EC...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.08.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.11.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt og er til vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Canthaxanthin tilhører tilsetningsstoff-gruppen "karotenoider og xantofyller" og har identifikasjonsnr E161 g. Godkjenningskriteriene for bruk av canthaxanthin, som tilsetningsstoff i fôr til ulike dyrearter er fastsatt i direktiv 2003/007/EF. EFSA har på oppdrag fra Kommisjonen avgitt uttalelse om MRL-verdi for canthaxanthin i animalske næringsmidler. For ikke å overskride anbefalt daglig inntak av canthaxanthin, er det nå fastsatt MRL-verdier. Dette kravet kommer i tillegg til de andre betingelsene stoffet er godkjent etter i henhold til direktiv 2003/007/EF og forordning (EF) nr 1831/2003. Det er ikke gjort andre endringer i godkjenningskriteriene. MRL-verdiene er fastsatt for ulike produkter fra ulike dyrearter:

 • Lever og fett fra fjørfe unntatt verpehøner: henholdsvis 15 mg og 2,5 mg canthaxanthin/kg vått vev.
 • Eggeplomme: 30 mg canthaxanthin/kg vått vev.
 • Muskelvev fra laks og ørret: henholdsvis 10 mg og 5 mg canthaxanthin/kg vått vev.

  MRL-verdiene for canthaxanthin som fôrtilsetningsstoff gjelder også for canthaxanthin-holdige matvarer når disse brukes til fôr.

  Merknader Rettsakten krever endring i "forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer". Endringen foretas i vedlegg I. Rettsakten vil ikke medføre nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.   Høringen av rettsakten er avsluttet og oppsummert. En høringsinstans har gitt tilbakemelding og hadde ingen kommentarer. Ved høring av endringer i tilsetningsstoff-forskriften mottar Mattilsynet få høringsuttalelser.  Sakkyndige instansers merknader

  Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdedpartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgeter fant rettsakten relevant og akseptabel.

  Vurdering

  Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

  Andre opplysninger

  Nøkkelinformasjon

  Institusjon: Kommisjonen
  Type rettsakt: Forordning
  KOM-nr.:
  Rettsaktnr.: 775/2008
  Basis rettsaktnr.:
  Celexnr.: 32008R0775

  EFTA-prosessen

  Dato mottatt standardskjema: 21.08.2008
  Frist returnering standardskjema: 02.10.2008
  Dato returnert standardskjema: 05.12.2008
  Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2009
  Nummer for EØS-komitebeslutning: 042/2009
  Tekniske tilpasningstekster: Nei
  Materielle tilpasningstekster: Nei
  Art. 103-forbehold: Nei

  Norsk regelverk

  Endring av norsk regelverk: Ja
  Høringsstart: 11.09.2008
  Høringsfrist: 30.10.2008
  Frist for gjennomføring: 18.03.2009
  Dato for faktisk gjennomføring: 18.03.2009
  Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.03.2009

  Lenker