Vet - Godkjente soner og anlegg VHS og IHN

Kommisjonsvedtak 2008/427/EF av 8. mai 2008 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2002/308/EF som etablerer lister over godkjente soner og godkjente anlegg med hensyn til en eller flere av fiskesykdommene viral hemorrhagisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN)...

Commission Decision 2008/427/EC of 8 May 2008 amending Annexes I and II to Decision 2002/308/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemirrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.08.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.10.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

24.03.2010: EØS-relevans endret. Rettsakten vil ikke bli tatt inn i EØS-avtalen, da den er opphevet ved vedtak nr. 2009/177/EF.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer lister over soner og anlegg, som er godkjent fri for fiskesykdommene VHS og/eller IHN. Vedlegg I gir samlet liste over soner, som er godkjent fri for VHS og/eller IHN. Vedlegg II gir en samlet liste over anlegg, som er godkjent fri for VHS og/eller IHN.

Endringer i vedlegg I: 

  • Nye anlegg i Tyskland, Frankrike, Italia, Østerrike og Slovenia er godkjent fri for VHS og IHN.
  • Anlegg i Danmark har mistet fristatus for VHS 

Endringer i vedlegg II:

  • Nye soner i Danmark, Frankrike, Italia og UK er godkjent fri for VHS og IHN 
  • Nye soner i Frankrike og Finland er godkjent fri for VHS
  • En sone i Tyskland har mistet fristatus for VHS

Merknader

Gjeldende norsk regelverk er "forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr" (omsetnings- og sykdomsforskriften). Status for soner i Norge, som er godkjent fri for de aktuelle sykdommene fremgår av omsetnings- og sykdomsforskriften vedlegg 2.

Rettsakten har betydning for hvilke anlegg og soner akvakulturdyr av mottakelige arter kan omsettes til og fra, men den medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. I henhold til Rådsdirektiv 2006/88/EF artikkel 6 skal det enkelte land etablere et oppdatert og offentlig tilgjengelig register hvor bl.a. status for VHS og IHN fremgår.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.  Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Rettsakten anses å være ukontroversiell. Den er derfor ikke sendt til bransjen for informasjon og uttalelse.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/427/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/308/EF
Celexnr.: 32008D0427

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.06.2008
Frist returnering standardskjema: 06.08.2008
Dato returnert standardskjema: 05.11.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen