Vet - import av fugler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 754/2008 av 31. juli 2008 om endring av forordning (EF) nr. 318/2007 om dyrehelsemessige betingelser for import av visse fugler til Fellesskapet samt karantenebetingelsene for dette...

Commission Regulation (EC) No 754/2008 of 31 July 2008 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 11.08.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trer i kraft i EU den 21. august d.å.

Rettsakten tenkes gjennomført i norsk rett samtidig med forordning (EF) nr. 318/2007 og de øvrige endringsrettsaktene til denne (forordning (EF) nr. 1278/2007, forordning (EF) nr. 86/2008, forordning (EF) 311/2008 og forordning (EF) nr. 607/2008).  Mattilsynet planlegger å sende forskriftsutkast på høring ca. 1. oktober d.å.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten endrer listen over godkjente karanteneanlegg og –sentra for fugler i vedlegg V til forordning (EF) nr. 318/2007. Listen er endret fordi følgende land har oppdatert sine lister: Kypros, Ungarn, Italia, Østerrike, Portugal og UK. 

Merknader 

Rettsakten krever endring i "forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler".  

Norske importører kan importere fugler fra tredjestater via godkjente karanteneanlegg eller -sentra i andre EØS-stater. Endringer i listen over godkjente anlegg/sentra påvirker således omfanget av karantenetilbudet norske importører prinsipielt sett vil kunne benytte seg av. Utover dette medfører ikke rettsakten konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader 

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0754/2008
Celexnr.: 32008R0754

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2008
Høringsfrist: 01.01.2009
Frist for gjennomføring: 21.08.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen