Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - kjøttimport

Kommisjonvedtak 2008/638/EF av 30. juli 2008 om endring av vedtak 2007/777/EF angående godkjenning for import av varmebehandlede kjøttprodukter av fjørfe fra Kina....

Commission Decision 2008/638/EC of 30 July 2008 amending Decision 2007/777/EC concerning the authorisation of China for the importation of heat treated poultrymeat products....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.08.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2007/777/EF, ved at kravet om at eksport fra Kina av kjøttprodukter fremstilt av fjørfekjøtt kun kan skje når produktet er hermetisert med en F0 verdi større enn 3 oppheves for provinsen Shandong. Etter gjentatte inspeksjoner av kommisjonen anses Shandongprovinsen godt strukturert med hensyn til overvåkning av helsesituasjonen hos fjørfe; i særdeleshet med hensyn til aviær influensa og Newcastle disease. Kommisjonen kan derfor godkjenne at kjøttprodukter fra Shandongprovinsen kan eksporteres til EØS-området etter varmebehandling med oppnådd kjernetemperatur på 70 0C. 

Merknader

Rettsakten krever endring av og er gjennomført i:

"Forskrift 3. juli 2008 nr. 785 om import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter av fjørfe, struts og fuglevilt, konsumegg og eggprodukter fra tredjestater".

Landbruks- og matdepartementet har innvilget unntak fra høring av en endringsforskrift til forskrift 3. juli 2008 nr. 785 for å implementere vedtak 2008/638/EF, da vedtak 2008/638/EF innføres ved forenklet prosedyre samt at en hurtig endring av tredjestatslisten er nødvendig for å kunne implementere vedtak 2008/640/EF. Sistnevnte vedtak er lemping av et beskyttelsestiltak, nemlig "forskrift 13. februar 2004 nr. 368 om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra en rekke tredjeland i forbindelse med utbrudd av aviær influensa". Det kunne oppstå misforståelser hvis beskyttelsestiltaket ble ansett for å være lex spesialis ift "forskrift 3. juli 2008 nr. 785", noe som kunne gjøre at fjørfekjøtt fra andre områder av Kina kunne bli importert tross faren for dyre- og folkehelse.

Rettsakten vil ikke medføre merarbeid eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Det antas at det heller ikke for næringen vil medføre økonomiske merkostnader.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/638/EF
Celexnr.: 32008D0638

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.08.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 08.08.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen